Asylkommissionens forskningskartläggning

Syftet med Asylkommissionens forskningskartläggning har varit att ta fram en bild över tidigare forskning gjord i Sverige på temat rättslig reglering av asylområdet under perioden 2000-2021. Denna sammanställning är omfattande och ger god inblick om tidigare kunskap om den svenska asylprocessen 2000-2021. Översikten är dock inte en systematisk litteraturöversikt i strikt mening och den ska inte läsas som en sådan.

Kartläggningens fokus ligger på vetenskapliga arbeten i form av avhandlingar, artiklar, bokkapitel etc. Dessa finns listade och i många fall sammanfattade. Utöver de vetenskapliga texterna finns också listor över masteruppsatser (länkade när det är möjligt) som Asylkommissionen fått kännedom om. En del av dem har inspirerats av kommissionens call till studenter med ämnesförslag. Slutligen innehåller kartläggningen också en lista över relevanta rapporter från frivilligorganisationer.

Kartläggningen kan användas av forskare, organisationer inom asylrättsrörelsen eller vem som helst som är intresserad av att lära sig mer om något särskilt ämne eller kanske behöver referenser eller underlag till en debattartikel, rapport, remissvar eller dylikt.

Metod och innehåll