Om frihetsberövade människor i coronakrisen

Asylkommissionens rapport Frihetsberövade människor i coronakrisen lyfter frågan hur människor i förvar påverkas av pandemin. Vilka regler gäller i förvaren och hur efterföljs de?

Rapporten undersöker förvartagnas upplevelser av åtgärder och situationen på  Migrationsverkets förvar under coronapandemin. Rapporten visar bland annat på trängsel, begränsad tillgång till hälsoscreening och brister i rengörings- och hygienrutiner. Den bygger på en enkät direkt till förvarstagna som genomfördes på initiativ från Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. Författare är Sofia Häyhtiö, Annika Lindberg, Anna Lundberg och Elisabet Rundqvist.

Migrants detained during the corona crisis

The Asylum Commission’s report Migrants detained during the corona crisis raises the question of how people in detention are affected by the pandemic. What rules apply in the detention centers and how are they followed?

The report examines the detainees’ experiences of measures and the situation in the Swedish Migration Agency’s custody during the corona pandemic. The report shows, among other things, overcrowding, limited access to health screening and deficiencies in cleaning and hygiene routines. It is based on a survey directly to detainees that was carried out at the initiative of the the Swedish Network of Refugee Support Groups, FARR. Authors are Sofia Häyhtiö, Annika Lindberg, Anna Lundberg and Elisabet Rundqvist.