Asylarkivet

Detta arkiv är en dokumentation av resultatet av forskningsprojektet ”Insamling av forskningsdata för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökte asyl i Sverige under perioden 2015–2017”, finansierat av FORMAS (Dnr 2019-01872). Projektledare: Anna Lundberg. Medarbetare: Torun Elsrud, Sabine Gruber, Sofia Häyhtiö, Emma Söderman, Sanna Vestin. Sanna Vestin är ansvarig för kapitlet Förklaringar och slutredigering av materialet.

Om du vill använda arkivet i din forskning eller för att sprida kunskap om asylprocessen i Sverige, citera enligt följande:
Asylarkivet (2022), av Torun Elsrud, Sabine Gruber, Sofia Häyhtiö, Anna Lundberg, Emma Söderman, Sanna Vestin. Asylkommissionen, Institutionen för kultur och samhälle vid Linköpings universitet i samarbete med FARR.

Läs mer om syftet, etiska överväganden och metod i inledningskapitlet.

framsida Asylarkivet

Läsanvisningar

 

Läsaren kommer att upptäcka att materialet är rikt och att det innehåller betydligt fler teman än de som redovisas i varsitt kapitel. Projektets syfte har varit att samla in data som ska finnas tillgängligt också för annan forskning och redaktörerna har därför sett det som viktigt att få med så mycket av det insamlade materialet som möjligt och att undvika analyserande som kan störa andra forskares läsning. Av dessa skäl presenteras en sammanställning av intervjucitaten och inte en rapport.

Sammanställningens övergripande teman presenteras med sammanfattande beskrivningar i början av varje kapitel. Därefter följer underteman där texten består av många citat efter varandra som vart och ett inleds med en kort kursiverad kontextualisering för att hjälpa läsaren förstå i vilket sammanhang citatet yttrades och av vilken kategori deltagare. Citaten i sig är ordagranna, men har putsats med minimala justeringar för att underlätta läsningen.

Deltagarnas namn, liksom alla andra namn som förekommer i citaten, är fingerade. Ortnamn har bytts ut efter storlek till [Lillstad], [Mellanstad] etc. Ett namn som [Mellanstad] kan alltså användas för många olika orter.

En läsare som går igenom texterna mer ingående kommer att märka att vissa citat skulle kunna ingå också i andra teman än där de har placerats. Av utrymmesskäl finns varje citat med bara en gång. Istället har vissa citat markerats med ämnestaggar. Läsare av pdf-filen kan därmed använda den vanliga sökfunktionen för att finna dessa utvalda ämnen oavsett vilket kapitel de finns i. Genom innehållsförteckningarna i varje kapitel går det också att söka sig fram till relevanta teman, underrubriker och citat.

En del lagändringar och begrepp som återkommer i citaten kan behöva en förklaring. Därför finns länkar i anslutning till vissa citat som leder till ett avsnitt i slutet som innehåller förklarande texter.