Forskningskartläggning, beskrivning

I förteckningen över texter finner du titlar, författare, ämnesområde och andra uppgifter om cirka 200 texter som ingått i Asylkommissionens forskningskartläggning. För de flesta finns också en lättillgänglig sammanfattning. Tyävrr har vissa av sammanfattningarna gått förlorade på grund av att vi har arbetat med kartläggningen i google-drive där dokument kan bli oåtkomliga då ägaren har bytt mailadress. Listan över publikationer är dock fullständig.

Sammanfattningarna ligger sorterade efter kategorier som vi tyckte oss kunna skönja i materialet av alla texter. Vi hoppas att denna uppdelning kan göra det enklare att hitta relevant tidigare forskning inom de ämnen läsaren är särskilt intresserad av. Ofta berör dock en text många olika ämnen, till exempel ‘ensamkommande’, ‘utvisning’ och ‘barns rättigheter i asylprocessen’. I de fallen har vi fått bestämma vilken kategori som väger tyngst eller vad vi bedömt som mest relevant för texten. Det kan därför inträffa att det finns texter som berör exempelvis ensamkommande i andra mappar än den som heter ‘ensamkommande’. Ibland finns även undermappar inom en kategori (t ex ‘åldersbedömning’ i mappen ‘ensamkommande’).

I kategorin Övriga texter som inte sammanfattats finns en lista över böcker som innehåller bokkapitel i böcker som vi inte fått tag i och även hela böcker, som det varit för tidskrävande att läsa och sammanfatta. Där finns också dokumentet Övriga texter med koppling till kommissionens intresseområden. Här ligger titlar som inte direkt passade in i översiktens område och/eller kriterier men som tangerar Asylkommissionens intressen.

Texterna är av skiftande karaktär och kvalité och att de är inkluderade i kartläggningen betyder inte nödvändigtvis att de är “bra” utifrån någon särskild parameter. I de fall det går har vi i varje sammanfattning och i översiktslistan inkluderat en länk till ursprungstexten som sådan för att läsaren själv ska kunna läsa och bedöma metodens riktighet. Tyvärr ligger vissa forskningstexter bakom olika betalväggar och inte tillgängliga för allmänheten. Då hoppas vi ändå att sammanfattningarna för de flesta av texterna har kunnat tillgängliggöra och åskådliggöra huvuddragen av textens innehåll.

De som har arbetat med kartläggningen och skrivit sammanfattningarna under sin tid som masterstudenter är Josefin Åström, Alva Nissen, Linnea Roslund Gustavsson, Hammam Skaik och Josefine Carlsson. Professor Anna Lundberg har varit handledare.

Tag kontakt med redaktören för denna hemsida, Sanna Vestin, för kommentarer eller kontakt med författarna.