Forskningskartläggning: Texter inom ämnesområde

Klicka på poster markerade med länksymbol för att läsa sammanfattningar

03. Barns rättigheter i asylprocessen

Dane, 2019 🔗

Den reglerade invandringen och barnets bästa: Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning

Dane, 2019 🔗

Reflektioner kring barnkonventionens ökade betydelse för rätten att få leva tillsammans med sin familj

Eastmond & Ascher, 2011

In the Best Interest of the Child? The Politics of Vulnerability and Negotiations for Asylum in Sweden

Lundberg, 2011 🔗

The Best Interests of the Child Principle in Swedish Asylum Cases: The Marginalization of Children’s Rights

Lundberg & Lind, 2016 🔗

Barn i migrationsprocessen: En undersökning av hur barnets rättigheter i barnkonventionen kommer till uttryck i praktisk rättstillämpning på Migrationsverket när tjänstemän fattar beslut om uppehållstillstånd för barn i familj som sökt asyl

Nilsson, 2007

Barns rätt i gränsland. Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd