Sammanfattning av publikation

Dane, 2019 🔗

Den reglerade invandringen och barnets bÀsta: Barns rÀtt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rÀtten och svensk utlÀnningslagstiftning

År: 2019

Typ av text: Doktorsavhandling

Publicerad av:  Stockholms universitet

SprÄk: Svenska, engelsk sammanfattning

Författare: Louise Dane

Antal sidor: 542

TillgÀnglig pÄ: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1343690/FULLTEXT02.pdf

Vad texten handlar om 

Behandlar staters rĂ€tt att reglera invandring i relation till barns lagstadgade rĂ€tt till respekt för privatliv och familjeliv, samt principen om barnets bĂ€sta. Genom att analysera barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rĂ€tten och den svenska utlĂ€nningslagstiftningen undersöker avhandlingen hur principen om barnets bĂ€sta samt rĂ€tten till privat- och familjeliv regleras samt relaterar till det statliga intresset att reglera invandring. Specifikt fokus riktas mot de offentligrĂ€ttsliga principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet. En modell för intresseavvĂ€gningar mellan barnets bĂ€sta, rĂ€tten till familjeliv och privatliv och reglerad invandring presenteras “i syfte att underlĂ€tta för rĂ€ttstillĂ€mpare att – utifrĂ„n gĂ€llande rĂ€tt – sĂ€kerstĂ€lla att intresseavvĂ€gningar i Ă€renden som rör barns rĂ€tt till respekt för familjeliv och privatliv i en migrationsrĂ€ttslig kontext sker pĂ„ ett vis dĂ€r dessa rĂ€ttssĂ€kerhetskrav respekteras” (s. 417).

Viktigaste resultat

– Flera rĂ€ttskĂ€llor aktualiseras och samspelar (EU-rĂ€tten, Europakonventionen, barnkonventionen samt svensk utlĂ€nningslagstiftning).

– Förskjutningar över tid i rĂ€ttens innehĂ„ll: “Av den studie som genomförts kan bl.a. konstateras att EU-domstolen i sin praxis utvecklat starka rĂ€ttigheter kopplade till unionsmedborgarskapet som har pĂ„verkan Ă€ven pĂ„ sĂ„dana situationer som historiskt sett ansetts höra till medlemsstaternas egen kompetens. Vidare kan konstateras att sĂ„vĂ€l innebörden av rĂ€tten till respekt för privat- och familjeliv som innebörden av principen om barnets bĂ€sta successivt har getts mer konkret innehĂ„ll genom att tolkas och tillĂ€mpas av domstolar. FrĂ€mst av Europadomstolen men Ă€ven av EU-domstolen och Migrationsöverdomstolen. Dessa rĂ€ttigheter, som till följd av (olika) utdragna politiska förhandlingar och kompromisser varit vaga vid konventionsstatens tilltrĂ€de till konventionerna har pĂ„ sĂ„ vis med Ă„ren kommit att tolkas pĂ„ vis som stĂ€rkt enskilda migranters rĂ€ttsstĂ€llning” (s. 406). 

– Proportionerliga inskrĂ€nkningar Ă€r tillĂ„tna, sĂ„vĂ€l Europakonventionen, EU:s rĂ€ttighetsstadga och barnkonventionen stĂ€ller “krav pĂ„ att en intresseavvĂ€gning genomförs dĂ€r proportionaliteten av att neka vistelserĂ€tt bedöms. Det fĂ„r sĂ„ledes anses klart att i samtliga migrationsĂ€renden som rör rĂ€tten till vistelse i Sverige dĂ€r det antingen finns familjemedlemmar eller etablerat privatliv, vilket Ă€r en stor mĂ€ngd Ă€renden, mĂ„ste en prövning göras av om det Ă€r acceptabelt att neka tillstĂ„nd med hĂ€nsyn till svenska konventionsĂ„taganden. En sĂ„dan bedömning handlar i slutĂ€ndan om att genomföra en intresseavvĂ€gning dĂ€r rĂ€ttstillĂ€mparen har att avgöra om en rimlig balans (proportionalitet) har nĂ„tts mellan de olika – rĂ€ttsligt relevanta – intressen som aktualiseras i Ă€rendet” (s. 408). 

– Barnets bĂ€sta men Ă€ven intresset av reglerad invandring Ă€r viktiga faktorer att beakta, och det tycks oklart vad intressena innebĂ€r samt vilket som ska vĂ€ga tyngst. Det “framgĂ„r att det finns konsensus om att barnets bĂ€sta Ă€r en viktig faktor att beakta vid en proportionalitetsbedömning förutsatt att ett barn berörs av ett beslut – oavsett om det Ă€r barnet, dess familjemedlem eller allihop som befinner sig i Sverige. Vad som fĂ„r anses mindre tydligt Ă€r hur beaktandet av barnets bĂ€sta faktiskt sker och vilken vikt barnets bĂ€sta tillmĂ€ts. Av Europadomstolens praxis kan dock slutsatsen dras att domstolen krĂ€ver av konventionsstater att de tillrĂ€ckligt tydligt visar hur barnets bĂ€sta beaktats samt att barnets bĂ€sta har tillmĂ€tts tillrĂ€cklig vikt. Samtidigt kan konstateras att sĂ„dana tydliga redogörelser för hur barnets bĂ€sta har beaktats och bedömts ofta saknas i svensk praxis” (s. 408). 

– “Whether a restriction of the right to private and family life is proportionate is determined by the specific circumstances in the individual case. However, the research conducted demonstrates that there is a lack of guidance concerning which circumstances Swedish legal actors can and should consider, as well as the weight that should be attributed to the considered circumstances. The interest of immigration control is particularly ambiguous. The thesis identifies four types of circumstances that the Swedish lawmaker appears to suggest legal actors consider within this interest; (a) public order and security, (b) maintenance and enforcement of immigration control, (c) national economic well-being (including number of migrants), and (d) protection of the rights and freedoms of others. Lack of clear guidance is problematic, particularly in light of the principles of legality, objectivity and proportionality, as the outcomes of cases depend on what individual legal actors choose to consider. Vague guidance on what constitutes relevant circumstances may also contribute to the problem of poorly formulated decisions as identified in previous research. In order to increase the probability of legal actors rendering more correct decisions – on the basis of applicable law – a fivestep model is presented: (1) identifying private and/or family life (2) identifying the child’s best interests (3) identifying the underlying motivations linked to the interest of immigration control (4) listing the arguments for and against granting residence in Sweden and (5) determining which interests should prevail” (Abstract). 

Metoden för studien

Genom analys av rÀttskÀllor och praxis, i form av författningar, prejudikat, förarbeten och doktrin, gÀllande internationella konventioner och fördrag samt nationell lagstiftning undersöks gÀllande rÀtt utifrÄn Europakonventionen, barnkonventionen, EU-rÀtten samt svensk nationell utlÀnningslagstiftning.

“NĂ€r det gĂ€ller analysen av samspelet mellan rĂ€ttskĂ€llorna anvĂ€nder jag mig av offentligrĂ€ttsliga idĂ©er om rĂ€ttssĂ€kerhet och god förvaltning för att bearbeta och analysera mitt rĂ€ttsliga material. Mer specifikt anvĂ€nder jag mig av de grundlĂ€ggande rĂ€ttssĂ€kerhetsprinciperna om legalitet, objektivitet, proportionalitet samt skyldigheten för myndigheter och domstolar att motivera sina beslut och domar” (s. 25). 

Ev policy-rekommendationer

– SĂ€kerstĂ€ll att barn kan fĂ„  tillgĂ„ng till sina rĂ€ttigheter. 

– Se över och förtydliga utlĂ€nningslagstiftningen.

– Uttala att en intresseavvĂ€gning sker.

– Ge vĂ€gledning till rĂ€ttstillĂ€mparen

    – Tydliggör innebörden av det rĂ€ttsliga intresset av reglerad invandring

    – Fundera pĂ„ om rĂ€ttstillĂ€mparen bör ta politiska beslut

    – Tydliggöra vilken vikt olika intressen Ă€r tĂ€nkta att ha

Ev förslag för vidare granskning

Vilka förutsĂ€ttningar migrationsmyndigheterna har att fatta korrekta beslut: “HĂ€r vore det intressant att undersöka i vilken utstrĂ€ckning praktiserande jurister ges tid och möjlighet att följa med i utveckling av praxis, att diskutera med medarbetare eller att pĂ„ andra vis fĂ„ tillrĂ€ckliga kunskaper och rimliga möjligheter att utföra sitt arbete. FrĂ„gor som skulle kunna undersökas nĂ€rmare Ă€r bl.a. hur migrationsmyndigheterna organiseras, kompetensnivĂ„ (och vidareutbildningsmöjligheter) hos personal, arbetsrutiner (inkl. krav pĂ„ effektivitet) samt vilken vĂ€gledning som finns för handlĂ€ggningen” (s. 468). 

Sammanfattad av: Alva Nissen