Sammanfattning av publikation

Wennström & Öner, 2019 🔗

Political Hedgehogs: The Geographical Sorting of Refugees in Sweden

År: 2019

Typ av text: Working paper

Publicerad av: Research institute for industrial economics

Språk: Engelska

Författare: Johan Wennström och Özge Öner 

Antal sidor: 39

Tillgänglig på: https://www.ifn.se/wfiles/wp/wp1266.pdf

*Ingår i en avhandling av Johan Wennström http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1279951/FULLTEXT01.pdf  

Vad texten handlar om 

Texten diskuterar om hur flyktingar blir placerade runt om i Sverige, och hur detta skiller sig mot hur andra Europeiska länder gör i mottagandet av flyktingar. Författaren ser även till hur politike rörande migration ser ut och hur migrations-kritiska och högerextrema partier har ökat i popularitet i Sverige. Samt diskuterar maktaspekter och idéer inom politiska policies och hur politiska beteenden kan förstås “beyond the analytical confines of rational choice theory” (s. 4)

Viktigaste resultat

Studien visar på att flyktingar i Sverige har oproportionerligt blivit placerade i rurala delar med hög arbetslöshet och och snabbt sjunkande invånar-nivå, i dessa delar är även den social och ekonomiska integrationen bristfällig. Detta sätt att placera flyktingar är motsatt till vad som sker i andra Europeiska länder.

Ur Abstract: “We explore and evaluate some potential reasons for this outcome. Factors such as an intimidating political and intellectual climate in favor of receiving large numbers of asylum seekers and immigrants and the economic  support  given  by  the  central  government  to  municipalities that accept refugees are not sufficient to understand the actions of rural local governments. Instead, we argue that Tetlock’s seminal work on “expert  political  judgment”  may  provide  a  useful  approach  for understanding  the  seemingly  irrational  actions  of  local  politicians  in rural and peripheral municipalities”(s. 1).

Perspektiv/teoretiska begrepp

Rationellt val teori (Rational Choice Theory)

Ev förslag för vidare granskning

“However, it remains a question for future research to determine the motivations of rural local governments in Sweden—perhaps by administering Tetlock’s (2005) survey of political experts to local politicians” (s. 34).

Sammanfattad av: Hammam Skaik/Josefine Carlsson