Sammanfattning av publikation

Schoultz, 2014 🔗

Controlling the Swedish state. Studies on formal and informal bodies of control

Year: 2014

Type of text: Doctoral dissertation

Published by:  Department of Criminology, Stockholm University

Language: English (summary in Swedish)

Author: Schoultz, Isabel

Pages: 86

Available at: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:768796/FULLTEXT01.pdf

*sammanfattar med fokus pÄ tvÄ av fyra av avhandlingens delstudier (Paper II och IV), eftersom det Àr dessa tvÄ som handlar om kritik mot statliga företrÀdare för hanteringen asylsökande och andra migranter*

Short description of text 

“fokus i avhandlingen pĂ„ kontroll av den svenska staten” (70)

“studera och jĂ€mföra flera olika instanser som kontrollerar staten (JO, JK, Europadomstolen, FN och NGOs)” (70)

“Kontroll av staten aktualiserar en rad frĂ„gor om ansvarsutkrĂ€vande. Avhandlingen diskuterar tre viktiga aspekter, vem som hĂ„lls ansvarig, vad som kontrolleras, och vilka som har möjlighet att hĂ„lla staten ansvarig. För att stĂ€lla statliga företrĂ€dare till svars har det utvecklats en rad olika kontrollmekanismer. Dessa organ har olika syften med sin kontroll och riktar sig ocksĂ„ mot olika aktörer; mot enskilda statliga anstĂ€llda (exempelvis vid tjĂ€nstefel) mot statliga myndigheter (som Ă€r fallet med JO och JK) eller direkt mot staten (som Ă€r fallet i Europadomstolen). Denna avhandling har sitt fokus pĂ„ organ vars huvudsakliga syfte Ă€r att utkrĂ€va ansvar av staten och dess myndigheter och vĂ€ljer dĂ€rmed bort de insatser som frĂ€mst hĂ„ller enskilda anstĂ€llda till svars.” (71)

“Den andra studien [“Seeking asylum and residence permits in Sweden: Denial, acknowledgment and bureaucratic legitimacy”] syftar till att förstĂ„ hur försvarsmekanismer anvĂ€nds av statliga företrĂ€dare nĂ€r de stĂ€lls till svars genom Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och Europadomstolen mellan Ă„ren 2000 och 2010 i frĂ„gor som rör asylsökande och andra som söker uppehĂ„llstillstĂ„nd i Sverige. (74-75)

“Den fjĂ€rde studien [ “The state’s mishandling of immigration to Sweden. How bodies controlling the state frame the problem”] har till syfte att förstĂ„ hur kontroll av staten fungerar genom att sĂ€tta fokus pĂ„ hur formella kontrollorgan (Justitieombudsmannen, Justitiekanslern, Europadomstolen och FN) och informella organ (NGOs) formulerar problem i relation till statens ansvar för asylsökande och andra som söker uppehĂ„llstillstĂ„nd.” (76)

Most important results

“Tidigare forskning har visat att brott av statliga företrĂ€dare oproportionerligt drabbar de mindre privilegierade i samhĂ€llet (Grabosky 1989; Kauzlarich, Matthews, and Miller 2001). Samtidigt menar forskare att mer priviligierade individer, med tillgĂ„ng till makt och resurser ofta har större möjligheter att hĂ„lla staten ansvarig (Dembour 2006; Ross 2000b). Utöver tillgĂ„ngen till makt (inklusive pengar, tid och kapacitet) kan individens medborgarskap samt kunskap om sina rĂ€ttigheter och möjligheter till ansvarsutkrĂ€vande vara centrala faktorer (Cappelletti and Garth 1978; Curran and Noone 2008; Goodey 2005).” (71-72)

Paper II: “Seeking asylum and residence permits in Sweden: Denial, acknowledgment and bureaucratic legitimacy”

“Den stora omfattningen av partiella erkĂ€nnanden tolkas, i linje med Cohens resonemang [se teoridel], som ett sĂ€tt för företrĂ€dare för den svenska staten att framstĂ„ som hederliga och ansvarstagande. Samtidigt kan den typen av erkĂ€nnanden som anvĂ€nds förstĂ„s i termer av att undkomma fullt ansvar genom att hĂ€nvisa till de intrĂ€ffade som misstag eller en isolerade hĂ€ndelser. Analysen pekar pĂ„ att förnekanden likvĂ€l som erkĂ€nnanden kan vara ett sĂ€tt att upprĂ€tthĂ„lla statens legitimitet.” (75)

Paper IV: “The state’s mishandling of immigration to Sweden. How bodies controlling the state frame the problem”

“Analysen av materialet visar att olika former av kontrollorgan formulerar problemen angĂ„ende statens hantering av immigranter olika. Problemen kan i sin tur hĂ€rledas till olika ramar, dĂ€r den formella inhemska kontrollen i form av JO och JK blir ett uttryck för den byrĂ„kratiska ramen. I dessa fall handlar problemen exempelvis om lĂ„nga handlĂ€ggningstider eller att juridiskt ombud inte har förmedlats i tid. Den internationella kontrollen, i form av Europadomstolen och framförallt FN, konstruerar problemen inom bredare ramar; antingen kopplat till felaktiga beslut om avvisning eller mer generellt kring rĂ€ttssĂ€kerheten i asylprövningen, positiva skyldigheter som staten inte lever upp till och repressiv behandling i form av omfattande placeringar av asylsökande och andra migranter i förvar. NGOs formuleringar av problem liknar FNs pĂ„ flera sĂ€tt med nĂ„gra vĂ€sentliga skillnader, framförallt gĂ„r de lĂ€ngre i sin kritik och utmaning av den svenska asylhanteringen. I analysen diskuteras hur kontrollinstanserna Ă€r beroende av erkĂ€nnande och legitimitet för att utföra kontroll och hur doxa styr vilka krav som kan stĂ€llas inom fĂ€ltet. HĂ€r finns Ă€ven skillnader mellan olika NGOs. Dessa skillnader förstĂ„s som en konsekvens av deras position pĂ„ fĂ€ltet och dĂ€rmed deras möjlighet att utmana doxa.” (76-77)

“I den första studien framgĂ„r att de delar av statens som frĂ€mst blivit kontrollerade av den nationella formella kontrollen (JO och JK) Ă€r det som har kommit att kallas grĂ€srotsbyrĂ„kratin (se Lipsky 1980). Samtidigt Ă€r det framförallt anmĂ€lningar som berör processuella problem (i motsats till substantiella) och specifika frĂ„gor (i motsats till generella). Resultaten frĂ„n den första studien kan jĂ€mföras med de som har framkommer i den fjĂ€rde studien, dĂ€r fĂ€rre Ă€renden har analyserats kvalitativt. De problem som formuleras av den formella inhemska kontrollen kan tolkas som tillkortakommande snarare Ă€n systematiska problem. Kontrollen skiljer sig pĂ„ sĂ„ sĂ€tt frĂ„n de problem som formuleras av FN och av NGOs. De senare formulerar en annan bild av problemet i relation till hanteringen av asylsökande och andra som söker uppehĂ„llstillstĂ„nd genom att pĂ„tala mer strukturella och systematiska problem.” (77)

“En av begrĂ€sningarna med kontroll av staten Ă€r att den riskerar att bli kontraproduktiv genom att bidra till att statens legitimitet förstĂ€rks (Ă€ven i de fall kontrollen leder till allvarlig kritik), Ă€ven dĂ„ syftet Ă€r det motsatta.” (77)

Theoretical perspective/framework

Bourdieus (1993) fÀltbegrepp

Cohens (1996, 2009) koncept om förnekande och partiella erkÀnnanden

  • “Cohen hĂ€mtar sin förstĂ„else frĂ„n Sykes och Matzas (1957) teori om neutraliseringstekniker (förnekande av ansvar, av skada, av offer, fördömandet av dem som fördömer och Ă„beropandet av andra högre lojaliteter) men lĂ€gger till ytterligare tvĂ„ tekniker som riktar sig mot politiska aktörer (förnekande av kĂ€nnedom och moralisk likgiltighet). Utöver det nĂ€mner Cohen (2009) att stater med större ansprĂ„k pĂ„ att framstĂ„ som goda kan anvĂ€nda sig av partiella erkĂ€nnande.” (75)

Method

Paper II

  • “Studien Ă€r baserad pĂ„ en kvalitativ analys av 114 Ă€renden.” (74-75)

Paper IV

  • “Studien Ă€r baserad pĂ„ Ă€renden, domar och rapporter (sammanlagt 159) frĂ„n ovan nĂ€mnda kontrollinstanser och utöver det har nio intervjuer genomförts med representanter för JO, JK, Europadomstolen och flertalet NGOs.” (76)

Suggestions for further research

“Avhandlingens slutsatser mynnar ut i ett förslag om fortsatt forskning kring de motiv som finns hos de som deltar i fĂ€ltet och de som vĂ€ljer eller inte har möjlighet att delta pĂ„ fĂ€ltet dĂ€r staten kontrolleras.” (78)

Summarised by: Josefin Åström