Sammanfattning av publikation

Khayati, 2017

Stigmatisering och rasism i det svenska migrationssamtalet och det diasporiska motståndet

Vetenskaplig artikel

Tillgänglig på: http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1085237/FULLTEXT01.pdf