Böcker och bokkapitel

I denna lista finns böcker och bokkapitel som arbetsgruppen inte har haft tillgång till via sina bibliotek men som är av intresse för Asylkommissionen. Det var även ett val att inte sammanfatta hela böcker för att det skulle ha blivit alltför tidsödande.

Denna lista sammanställdes i början av 2020.

 1. Ahmadi & Lilja (2013). Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete. Gävle: Gävle University Press. ISBN: 9789197759250
 2. Bak & von Brömssen (2013). Barn och migration (red). Umeå: Boréa bokförlag. ISBN: 9789189140820
 3. Bevelander (2004). Immigration patterns, economic integration and residential segregation : Sweden in the late 20th century. Malmö: Malmö högskola, Fakulteten för kultur och samhälle. 
 4. Brunnberg, Borg & Fridström (2011). Ensamkommande barn: en forskningsöversikt. Malmö: Studentlitteratur. ISBN: 9789144076416
 5. Bucken Knapp, Spehar & Omanovic (2020). Institutions and Organizations of Refugee Integration: Bosnian-Herzegovinian and Syrian Refugees in Sweden. London: Palgrave Macmillan. ISBN: 3030272486 
 6. Darvishpour & Månsson (red.) (2019) Ensamkommandes upplevelser och professionellas erfarenheter : Integration, inkludering och jämställdhet. Stockholm : Liber. ISBN: 9789147129263
 7. Darvishpour & Westin (2015). Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige (Uppl. 2). Lund : Studentlitteratur. ISBN: 9789144105239
 8. DeBono, Rönnqvist & Magnusson (2015). Humane and dignified? Migrants’ experiences of living in a ‘state of deportability’ in Sweden. Malmö: Malmö University. ISBN: 978-91-7104-639-0.
 9. Hedlund (2018). Ensamkommande barn och ungdomar: en introduktion till samhällskontext, forskning och ramverk. Malmö: Gleerups. ISBN: 9789140697103.
 10. Johansson (2004) Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra hälft. Lund: Bokbox Förlag. ISBN: 9789186980344
 11. Kästen Ebeling & Otterup (2018). En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever (Uppl. 2). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123974
 12. Lalander & Svensson (2014).  Perspektiv på social utsatthet. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101255.
 13. Linde & Scaramuzzino (2017). Socialt arbete i civilsamhället – aktörer, former och funktioner. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144116969
 14. Meeuwisse & Scaramuzzino (2019). Europeanization in Sweden : Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations. New York: Berghahn Books. ISBN: 9781789200348
 15. Montesino & Righard (2015). Socialt arbete och migration. Malmö: Gleerup. ISBN: 9789149688750
 16. Norström (2004). I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik. Umeå: Boréa. ISBN 918914029X
 17. Olsson & Johansson (2001). Händelse eller process: om återmigration som frivillig återvandring. Norrköping: MERGE. 
 18. Suter & Magnusson (2015). Resettled and Connected? : Social Networks in the Integration Process of Resettled Refugees. Malmö: Malmö University (MIM). ISBN: 978-91-7104-637-6
 19. Thoburn Stern & Wikström (2016). Migrationsrätt: Skyddsbehov och trovärdighet – bedömning i asylärenden. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111787
 20. Andersson, U. Hermansson, E. Myritz, L. & Stenqvist, T. (2016). Flyktingfängelser: En antologi om Migrationsverkets förvar. Stockholm: Verbal Förlag. ISBN: 9789187777172
 21. Baghir-Zada, R. (2009). Illegal Aliens and Health (Care) Wants. The Cases of Sweden and the Netherlands. (Avhandling) Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS). ISBN: 978-91-7104-228-6

 

Bokkapitel 

 1. Abiri (2000). Sweden: The Kosovars and Refugee Policy Changes – Isn’t it best for everyone if they can stay close to home? I Van Selm, J. Kosovo’s Refugees in the European Union. London; New York: Pinter, ss. 91-117. ISBN: 9781855676404.
 2. Arwidson, C. & Eriksson, A. (2014). Hälso- och sjukvård till papperslösa och andra utsatta grupper i Sverige. I Ehrenberg, A., Wallin, L., Edberg, A.-K., & Castoriano, M. Omvårdnadens grunder (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur, ss. 497-512. ISBN: 9789144083544
 3. Ascher, H. (2010). Rätten till hälsa för papperslösa migranter i Sverige. I Lundberg, A. (red), Mänskliga rättigheter – juridiska perspektiv. Malmö: Liber AB, ss. 267-292. ISBN: 9789147090747
 4. Asztalos Morell, I. (2019) Contestations of the Swedish Deportation Regime: Civil Mobilisation for and with Afghan Youth. I Feischmidt, M., Pries, L. and Cantat, C. (2019) Refugee protection and civil society in europe. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. ISBN:  9783319927411
 5. Aytar, O. & Brunnberg E. (2015) Social Work in a Center for Unaccompanied Children in Sweden – A Child Rights Perspective. I Hellesdatter Jacobsen, G. (red.) Rights of children in the Nordic welfare states: Conceptual and empirical enquiries. København: Aarhus University Press. ISBN: 9788787564960.
 6. Björngren Cuadra, C. (2016). Socialt arbete med papperslösa: Collateral damage och erkännbarhet i den kommunala socialtjänsten. I Sager, M., Holgersson, H. & Öberg, K. (red.) Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar. Göteborg: Daidalos, ss. 375-417. ISBN: 9789171734914.
 7. Brunnberg, E. & Darvishpour, M. (2016). Etnicitet, kultur och genus.: Om ensamkommande barn och mötet med den svenska skolan. I Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (red.) Skolans möte med nyanlända. Stockholm: Liber, 2016, ss. 111-132. ISBN: 978-91-47-12219-6
 8. Brunnberg, E. (2015). Ensamkommande barn och unga på flykt – att växa upp utan familj eller i ett transnationellt familjesystem. I Darvishpour, M. & Wern, C. (red.) Migration och etnicitet: Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. Lund: Studentlitteratur. Lund : Studentlitteratur AB, ss. 219-240. ISBN: 9789144105239.
 9. Darvishpour, M., Månsson, N., Asztalos Morell, I. & Hoppe, M. (2019). Samverkan och utmaningar – mottagande av ensamkommande ungdomar. I Darvishpour M. & Månsson N. (red.) Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter: integration, inkludering och jämställdhet. Stockholm: Liber, ss. 168-183. ISBN: 978-91-47-12926-3.
 10. Darvishpour, M., Månsson, N., & Asztalos Morell, I. (2019). Ensamkommande ungdomars röster om mottagande, inkludering och jämställdhets utveckling. I Darvishpour, M. & Månsson N. (red.) Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter: integration, inkludering och jämställdhet. Stockholm: Liber, ss. 168-183. ISBN: 978-91-47-12926-3.
 11. Djampour, P. & Söderman, E. (2016). Asylstafetten och No border musical. I Sager M.Holgersson, H. & Öberg, K. (red.) Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar. Borgå: Daidalos, ss. 323-342. ISBN: 978-91-7173-491-4
 12. Frohmert, P. (2013). Acknowledgements and general background. I Byström, M. & Frohnert, P. (ed.) Reaching a state of hope: Refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930-2000. Lund: Nordic Academic Press, ss. 7-26. ISBN: 978-91-87351-23-5.
 13. Gruber, S., Lundberg, A. & Righard, E. (2018). Brandväggar och det sociala arbetets professionsetik. I Dahlstedt, M. & Lalander, P. (red.) Manifest: för ett socialt arbete i tiden. Lund: Studentlitteratur, ss. 291-302. ISBN: 9789144125688.
 14. Hanberger, A. (2018). Democratic caring evaluation for refugee children in Sweden. I Visse, M. & Abma, T. A. (ed.) Evaluation for a caring society. Charlotte, NC: Information Age Publishing, ss. 105-124. ISBN: 9781641131636/9781641131650. 
 15. Hellström, K., Hökfelt, E. & Lundberg, A.(2010). Rätten till familj. I Lundberg, A. (red.) Mänskliga rättigheter: juridiska perspektiv. Stockholm: Liber AB, ss. 321-335. ISBN: 978-91-47-09074-7.
 16. Hellström, K. & Nilsson, K. (2009). Övervakning av förvarstagnas mänskliga rättigheter: en metod. I Fryklund, B. & Nilsson, K. (red.) Asylsökande i Sverige: ett rättssäkert och värdigt mottagande för barn och vuxna? Malmö: Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER), ss. 221-236. ISBN: 978-91-7104-080-0.
 17. Hessle, M. (2013). Från ensamkommande asylsökande flyktingbarn till etablerade unga vuxna i Sverige. I Ahmadi, F. & Lilja, M. (red.) Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete. Gävle: Gävle University Press, ss. 29-37. ISBN: 978-91-977592-5-0.
 18. Hjern, A. & Ascher, H. (2012). Hälso- och sjukvård för nyanlända barn. I Hanséus, K., Lagercrantz, H. & Lindberg, T. (red) (4 [rev. och uppdaterade] uppl.) Barnmedicin. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144076096/9144076096.
 19. Hjern, A. (2013). Att förebygga uppgivenhetssymtom och annan allvarlig psykisk ohälsa hos asylsökande och gömda barn. I Ascher, H. & Hjern, A. (red.) Från apati till aktivitet : teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144068152.
 20. Holgersson, H. (2014). The urban geography of Swedish non-citizenship. I Martinez, F. & Slabina, K. (eds) Playground and battlefields: Critical perspectives of social engagement Tallin: Tallin University Press, ss. 345-360. ISBN:‎ 978-9985587744.
 21. Holmlund, M. & Wernesjö, U. (2018). Sociala problembilder i tider av papperslös barnmigration. I Dahlstedt, M. (red.) Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar. Malmö: Gleerups Utbildning AB, ss. 87-108. ISBN: 9789151100586.
 22. Asztalos Morell, I (2018). Contestations of the Swedish Deportation Regime: Civil Mobilisation for and with Afghan Youth Refugee Protection and Civil Society in Europe. In Feischmidt, M., Pries, L. & Cantat, C. (eds) Refugee Protection and Civil Society in Europe. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 319-351. ISBN: 978-3-319-92740-4/978-3-319-92741-1.
 23. Jahanmahan, F., Nunez Borgman, N. & Darvishpour, M. (2019). ”Vi dör hellre i Sverige än i Afghanistan”: att få uppehållstillstånd eller leva papperslöst i Sverige. I Darvishpour, M. & Månsson, N. (red.) Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter: integration, inkludering och jämställdhet. Stockholm: Liber, ss. 120-135. ISBN: 978-91-47-12926-3.
 24. Johansson, J. & Thor Tureby, M. (2019) Flyktingarna, det civila samhället och staten: en exposé över flyktingmottagandets svenska historia. I Lilja, M., Nilén, H., Sillén I. & Sjöqvist, I. (red.) Vi gör vad vi kan: volontärer om flyktingmottagandet i Sverige från 2015. Stockholm: Migra Förlag, ss. 207-226. ISBN: 9789187867156.
 25. Kästen-Ebeling, G. & Avery, H. (2018). Från mottagande i skolan till undervisning i ordinarie klass. I Otterup, T. & Kästen-Ebeling, G. (red.) En god fortsättning : Nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur AB, ss. 13-29. ISBN: 9789144113906.
 26. Lerwall, L. (2017). Överklagande av rätten till utbildning. I Scheutz, S. (red.) Likvärdig utbildning. Uppsala: Iustus förlag, ss. 130-160. ISBN: 978-91-7678-988-9.
 27. Lundberg, A. & Ascher, H. (2013). Papperslösa barns rätt till utbildning i Sverige. I Hartsmar, N. & Liljefors Persson, B. (red.) Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle. Lund: Studentlitteratur AB, ss. 167-192. ISBN: 9789144060620.
 28. Lundberg, A. (2010). Barnkonventionen och dragkampen om barnets bästa. I Lundberg, A. (red.) Mänskliga rättigheter: juridiska perspektiv. Stockholm: Liber AB, ss. 115-137. ISBN: 978-91-47-09074-7.
 29. Lundberg, A. (2016). Nöden har ingen lag: Om demokratins överlevnad i en ‘akut nödsituation’: En reflektion över Sverige 2015. I Fernández. F. (red.) Tillsammans gör vi politik: en bok av Tyfon. Malmö: Tyfon, ss. 113-123. ISBN: 9789163910616.
 30. Lundberg, A. (2016). Organiseringen mot förvar växer. I Andersson, U., Hermansson, E., Myritz, L., & Stenqvist, T., (red.) Flyktingfängelser: En antologi om Migrationsverkets förvar. Stockholm: Verbal, ss. 192-197. ISBN: 978-91-87777-17-2.
 31. Lundberg, A. (2017). Medicinska åldersbedömningar. I Sundberg E. & Kjellstrand, M. (red.) Hör detta och lyssna till det: en antologi om flykt. Malmö/Lund: Allt åt alla och Celander förlag, ss. 68-73. ISBN: 9789187393495.
 32. Namli E & Lind    qvist, L. (2019). Human Vulnerability and Vulnerable Rights: On Children’s Rights and Asylum Politics in Sweden. I Haker, H. & Greening, M. (red.) Unaccompanied Migrant Children: Social, Legal, and Ethical Perspectives. Washington DC: Lexington Books, pp. 121-137. ISBN: 978-1-4985-7454-9.
 33. Narbutaité Aflaki, I. (2019). Innovative voluntary and public sector partnership for the reception and integration of unaccompanied asylum-seeking children in Gothenburg, Sweden. In Baines, S., Bassi, A., Csoba, J. and Sipos, F. (ed.) Implementing Innovative Social Investment: Strategic Lessons from Europe. Bristol: Policy Press, ss. 59-79. ISBN: 978-1-4473-4782-8.
 34. Nielsen, A. (2016). Utan rättigheter i välfärdsstaten: en analys av den svenska riksdagsdebatten kring amnesti och papperslösas rätt till vård. I Holgersson, H., Sager, M. & Öberg, K. (red.) Irreguljär migration i Sverige. Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar. Göteborg: Daidalos, ss. 275-297. ​​ISBN: 9789171734914.
 35. Noll, G. (2016). Flykten till Europa och EU:s invandrings- och asylpolitik. I Bakardjieva Engelbrekt, A., Michalski, A. & Oxelheim, L. (red.) EU och de nya säkerhetshoten. Stockholm: Santérus förlag, ss. 229-250. ISBN: 9789173591041.
 36. Östberg, W. & Lagercrantz, L. (2018). De obegripliga utvisningarna. I Östberg, W. (red.) Tilliten och rädslan: Från flykt till väntan. Burgsvik: Hoburgs församling, Svenska kyrkan, ss 36-42. ISBN: 978-91-6397-522-6.
 37. Sager, M. (2016). Papperslöshetens o/synlighet i vardag, politik och debatt. I Sager, M., Holgersson, H. & Öberg (red.) Irreguljär migration i Sverige. Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar. Göteborg: Daidalos, ss. 113-140. ISBN: 978-91-7173-491-4.
 38. Sigvardsdotter, Erika (2016). En papperslös livsvärld: Utanförskapets fenomenologi. I Sager, M., Holgersson, H. & Öberg (red.) Irreguljär migration i Sverige. Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar. Göteborg: Daidalos, ss. 141-161. ISBN: 978-91-7173-491-4.
 39. Stretmo, L. & Melander, C. (2018). Den speciella situationen för ensamkommande barn i skolan. I Kästen-Ebeling, G. och Otterup, T. (red.) En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever. Lund: Studentlitteratur AB, ss. 125-152. ISBN: 978-91-44-12397-4.
 40. Hedlund, Daniel (2014). Barn i migrationsprocess. I Cederborg, A-C. (red.) Barnperspektiv i socialtjänstens arbete. Malmö: Gleerups Utbildning AB, ss. 71-102. ISBN: 978-91-40-68566-7.