STATISTIK - ANTALET ASYLSÖKANDE MINSKAR, ANDELEN AVSLAG ÖKAR

År 2015 sökte ca 163.000 personer asyl i Sverige, 12-13 procent av antalet som sökte asyl i hela EU. Procentandelen var ungefär densamma som under åren innan, men antalet hade ökat dramatiskt även i andra EU-länder. Antalet asylsökande i Sverige minskade kraftigt redan 2016, enligt Migrationsverkets redovisning troligen främst beroende på gränshindren i Europa.

Antalet sökande 2017 minskade åter kraftigt. Antalet beviljade uppehållstillstånd minskade än mer. Andelen positiva beslut minskade till ca 40% från rekordnivån 60% året innan. Detta hänger samman med att ärenden från medborgare i Syrien prioriterades 2016, eftersom de kunde behandlas snabbt med uppehållstillstånd på grund av kriget. Trots det lägre antalet sökande 2017 ökade väntetiderna. Vid slutet av 2017 var den genomsnittliga vistelsetiden för de som var inskrivna i migrationsverkets mottagande uppe i 728 dagar, det vill säga två år.

Siffror för 2017: 25.666 nya asylsökande, 66301 avgjorda ärenden i första instans, av dem 27205 beviljade. Antalet uppehållstillstånd till asylsökande beviljade i alla instanser var 31685 och antalet utresta från Sverige 11781.

Se diagram och tabell för hela perioden 2010-2021