Statistik 2010 – 2021

De tre översta diagrammen nedan bygger på siffror från Migrationsverkets månadsrapporter från december varje år under perioden 2010 – 2021. Diagrammet över invandring bygger på siffror ur Statistiska Centralbyråns databas.

Exakta siffror finns i de två tabellerna längst ner, den första från Migrationsverkets rapporter, den andra från Statistiska Centralbyrån.

Antal asylsökande och beviljade ansökningar

Ovanstående diagram avser uppehållstillstånd som beviljats i alla instanser, alltså av Migrationsverket eller av domstol. Diagrammet innefattar även uppehållstillstånd som beviljats på grund av verkställighetshinder efter avslag. För exakta siffror, se tabellen längst ner på sidan. Antalet uppehållstillstånd som beviljades till asylsökande år 2021 var till exempel 5463.

Observera att det finns en naturlig eftersläpning mellan serierna. De flesta asylsökande får inte uppehållstillstånd samma år som de ansökt.

Vistelsetid i mottagandet

Ovanstående diagram avser antalet dagar som personerna har varit inskrivna i Migrationsverkets mottagandesystem. De flesta är asylsökande som väntar på beslut från Migrationsverket eller domstol. Även personer med utvisningsbeslut som vunnit laga kraft kan vara inskrivna så länge deras ärende inte har lämnats över till polis.

Den relativt korta vistelsetiden år 2015 hänger samman med att ett stort antal sökande hade anlänt samma år och inte hunnit vistas i mottagningen så länge.

Andel beviljade uppehållstillstånd

Ovanstående diagram visar hur stor andel av de asylsökande som får uppehållstillstånd i första instans, alltså från Migrationsverket.

Här mäts inte antalet asylsökande ett visst år utan antalet behandlade asylärenden, jämfört med antalet bifall. Observera att alla de övriga inte har fått avslag i asylärendet. En del har fått beslut om att deras asylskäl ska prövas i ett annat EU-land, en del ärenden har avskrivits till exempel för att personen ångrat sig eller avvikit i förtid.

Hela invandringen

Ovanstående diagram visar hela invandringen, det vill säga antalet personer som blivit folkbokförda i Sverige. Svenskar och andra EU/EES-medborgare behöver inte uppehållstillstånd men alla folkbokförs om de väntas bo i Sverige minst ett år. Procenttalen längst till höger avser fördelningen 2021.

De översta brandgula delarna av staplarna visar hela flyktinginvandringen. Alla som fått stanna mer än ett år efter att ha varit asylsökande eller kvotflyktingar är medräknade oavsett status och även deras anhöriga. År 2021 utgjorde dessa alltså 12 procent av invandringen.

Den gula delen visar medborgare i icke EU/EES-länder som invandrat som studerande eller med arbetstillstånd och deras anhöriga.

Därefter kommer svenskar som (åter)invandrat, övriga nordiska medborgare och längst ner övriga som främst innefattar olika slags invandring från EU/EES-länder. Även här ingår anhöriga till dessa kategorier.

UTVANDRINGEN har varit relativt stabil under dessa år och ligger kring 50.000 personer om året, varav ungefär hälften är svenska medborgare. Nettoinvandringen per år ligger i storleksordningen 0,5 procent av folkmängden.

Tabell över asylsökande, avgjorda ärenden och vistelsetid

201020112012201320142015201620172018201920202021
Asylsökande3181929648438875425981301162877289392566621502219581299111412
Avgjorda första instans3125630404365264987053503588021119796630135512245692098012793
Beviljade första instans8724908812576244983122032631672582720511217654049223310
Andel av alla avgjorda28%30%34%49%75%55%60%41%32%27%23%26%
Andel av prövade i sak36%38%49%67%87%77%77%47%39%35%29%32%
Beviljade alla instanser1032410830155522681133671347656968231685197181394871895463
Vistelsetid inskrivna4734674113753342375007288358729721075
Utresta13731132081588114011107721326118918117819740783754544108

Tabell över invandring och utvandring

201020112012201320142015201620172018201920202021
Flyktinginvandring inklusive anhöriga153371422418195363094377549639774595262438097245501099311159
Arbete, studier mm icke EU/EES-medborgare353293221433975299583100330439298613768543568440003107437136
Svenska medborgare197652061520462204842086620372200191951318171175701672916005
Övriga nordiska medborgare846882897711735873267742797975756970636153465157
Övrig invandring, främst EU/EES-medborgare199022112522716217362399626048276872709225796233241837621174
Summa invandring98801964671030591158451269661342401630051444891326021158058251890631
Utvandring, svenska medborgare267922750625116261122486124497224252224822884224072219525443
Utvandring, övriga220612367326631246032637631333234532337224097253112674222841
Summa utvandring488535117951747507155123755830458784562046981477184893748284