Statistik 2011 – 2022

De tre översta diagrammen nedan bygger på siffror från Migrationsverkets månadsrapporter från december varje år under perioden 2011 – 2022. Diagrammet över invandring bygger på siffror ur Statistiska Centralbyråns databas.

Exakta siffror finns i de två tabellerna längst ner, den första från Migrationsverkets rapporter, den andra från Statistiska Centralbyrån.

Antal asylsökande och beviljade ansökningar

Ovanstående diagram avser uppehållstillstånd som beviljats i alla instanser, alltså av Migrationsverket eller av domstol. Diagrammet innefattar även uppehållstillstånd som beviljats på grund av verkställighetshinder efter avslag. För exakta siffror, se tabellen längst ner på sidan. Antalet uppehållstillstånd som beviljades till asylsökande år 2022 var till exempel 6334.

Observera att det finns en naturlig eftersläpning mellan serierna. De flesta asylsökande får inte uppehållstillstånd samma år som de ansökt.

Vistelsetid i mottagandet

Ovanstående diagram avser antalet dagar som personerna har varit inskrivna i Migrationsverkets mottagandesystem. De flesta är asylsökande som väntar på beslut från Migrationsverket eller domstol. Även personer med utvisningsbeslut som vunnit laga kraft kan vara inskrivna så länge deras ärende inte har lämnats över till polis. Vistelsetiden för ukrainare styrs inte av handläggningen utan av EU:s massflyktsdirektiv och redovisas därför inte här. 

Den relativt korta vistelsetiden år 2015 hänger samman med att ett stort antal sökande hade anlänt samma år och inte hunnit vistas i mottagningen så länge.

Andel beviljade uppehållstillstånd

Ovanstående diagram visar hur stor andel av de asylsökande som får uppehållstillstånd i första instans, alltså från Migrationsverket.

Här mäts inte antalet asylsökande ett visst år utan antalet behandlade asylärenden, jämfört med antalet bifall. Observera att alla de övriga inte har fått avslag i asylärendet. En del har fått beslut om att deras asylskäl ska prövas i ett annat EU-land, en del ärenden har avskrivits till exempel för att personen ångrat sig eller avvikit i förtid.

Hela invandringen

Ovanstående diagram visar hela invandringen, det vill säga antalet personer som blivit folkbokförda i Sverige. Svenskar och andra EU/EES-medborgare behöver inte uppehållstillstånd men alla folkbokförs om de väntas bo i Sverige minst ett år. Procenttalen längst till höger avser fördelningen 2022.

De översta brandgula delarna av staplarna visar hela flyktinginvandringen. Alla som fått stanna mer än ett år efter att ha varit asylsökande eller kvotflyktingar är medräknade oavsett status och även deras anhöriga. År 2022 utgjorde dessa alltså 10 procent av invandringen.

Den gula delen visar medborgare i icke EU/EES-länder som invandrat som studerande eller med arbetstillstånd och deras anhöriga.

Därefter kommer svenskar som (åter)invandrat, övriga nordiska medborgare och längst ner övriga som främst innefattar olika slags invandring från EU/EES-länder. Även här ingår anhöriga till dessa kategorier.

UTVANDRINGEN har varit relativt stabil under dessa år och ligger kring 50.000 personer om året, varav ungefär hälften är svenska medborgare. Nettoinvandringen per år ligger i storleksordningen 0,5 procent av folkmängden.

Tabell över asylsökande, avgjorda ärenden och vistelsetid

201120122013201420152016201720182019202020212022
Asylsökande2964843887542598130116287728939256662150221958129911148016734
Avgjorda första instans3040436526498705350358802111979663013551224569209801281314242
Beviljade första instans9088125762449831220326316725827205112176540492233103742
Andel av alla avgjorda30%34%49%58%55%60%41%32%27%23%26%26%
Andel av prövade i sak38%49%67%77%77%77%47%39%35%29%32%37%
Beviljade alla instanser108301555226811336713476569682316851971813948718954636334
Vistelsetid inskrivna4674113753342375007288358729721075881
Utresta13208158811401110772132611891811781974078375454410812461

Tabell över invandring och utvandring

201120122013201420152016201720182019202020212022
Flyktinginvandring inklusive anhöriga142241819536309437754963977459526243809724550109931115910470
Arbete, studier mm icke EU/EES-medborgare322143397529958310033043929861376854356844000310743713641814
Svenska medborgare206152046220484208662037220019195131817117570167291600515705
Övriga nordiska medborgare828977117358732677427979757569706361534651575335
Övrig invandring, främst EU/EES-medborgare211252271621736239962604827687270922579623324183762117429112
Summa invandring964671030591158451269661342401630051444891326021158058251890631102436
Utvandring, svenska medborgare275062511626112248612449722425222482288422407221952544329892
Utvandring, övriga236732663124603263763133323453233722409725311267422284120700
Summa utvandring511795174750715512375583045878456204698147718489374828450592