Sammanfattning av publikation

Lundberg & Kjellbom, 2018 🔗

Olika rÀttsliga rum för en skÀlig levnadsnivÄ?: En rÀttskartografisk analys av SoL och LMA i domstolspraktiken

År: 2018

Typ av text: Vetenskaplig artikel

Publicerad av: Nordisk socialrÀttslig tidskrift

SprÄk: Svenska

Författare: Anna Lundberg & Pia Kjellbom

Antal sidor: 37 

TillgÀnglig pÄ: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1251501/FULLTEXT01.pdf

Vad texten handlar om 

Kritisk analys av en dom frĂ„n Högsta förvaltningsdomstolen frĂ„n Ă„r 2017 gĂ€llande rĂ€tten till stöd frĂ„n socialtjĂ€nsten för den som saknar formellt uppehĂ„llstillstĂ„nd i Sverige (HFD 2017 ref. 33). Studien Ă€r betydelsefull med bakgrund i lagĂ€ndringen av LMA vilken “innebĂ€r att den som fĂ„r ett lagakraftvunnet avvisnings eller utvisningsbeslut förlorar sin rĂ€tt till ersĂ€ttning enligt LMA omedelbart i samband med beslutet eller snart dĂ€refter, om det inte Ă€r uppenbart oskĂ€ligt. En person som hĂ„ller sig undan myndigheterna för att undgĂ„ utvisning förlorar genom denna Ă€ndring i LMA numera sin ersĂ€ttning inte sĂ„som tidigare var fallet, vid utresan, utan vid lagakraftvunnet beslut” (s. 42). 

Viktigaste resultat

– “BistĂ„nd till asylsökande Ă€r ett statligt ansvar och de som omfattas har som regel inte rĂ€tt till bistĂ„nd frĂ„n kommunernas socialtjĂ€nst (1 § LMA).39 Den nya situationen som uppkom efter en Ă€ndring i lagen den 1 juni Ă„r 2016 handlade om tidpunkt för indragen ersĂ€ttning. RĂ€tten till ekonomiskt stöd upphör numera för vuxna utan barn i samband med att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut fĂ„r laga kraft om det inte Ă€r ”uppenbart oskĂ€ligt” pĂ„ grund av exempelvis att beslutet inte gĂ„r att verkstĂ€lla av praktiska skĂ€l utanför den enskildes kontroll. En person som hĂ„ller sig undan myndigheterna för att undgĂ„ utvisning anses inte medverka i verkstĂ€llighetsarbetet och förlorar dĂ€rmed enligt huvudregeln rĂ€tt till ersĂ€ttning enligt LMA” (s. 57). 

– “PĂ„ nationell nivĂ„ utgör LMA ett rĂ€ttsligt rum som bygger pĂ„ statens behov av att upprĂ€tthĂ„lla en reglerad invandring. Personer som saknar formell rĂ€tt att vistas i Sverige ska enligt denna ”nationella karta” inte ges incitament att stanna kvar i landet. SoL Ă„ andra sidan Ă€r en sĂ„ kallad behovslag dĂ€r orsakerna till att ett behov uppstĂ„tt Ă€r av underordnad betydelse Ă„tminstone vid bedömningen av rĂ€tt till nödbistĂ„nd. BestĂ€mmelser i LMA begrĂ€nsar emellertid SoL:s adressater och utesluter vissa grupper inte bara frĂ„n rĂ€tten till försörjningsstöd utan Ă€ven frĂ„n rĂ€tten till akut nödbistĂ„nd. De dilemman som rĂ€tten pĂ„ lokal nivĂ„ numera har att hantera genom att socialtjĂ€nsten har ett yttersta ansvar för alla som vistas i kommunen, samtidigt som LMA pĂ„ mellanskalig nivĂ„ drar upp grĂ€nser för lagens personkrets, Ă€r ingen nyhet men det blev mer pĂ„tagligt efter lagĂ€ndringen i LMA eftersom fler mĂ€nniskor nu försĂ€tts i en situation dĂ€r de kan behöva stöd frĂ„n kommuner för sin överlevnad” (s. 59). 

– “En verklighetsavbildning domstolen anvĂ€nder sig av i detta fall kan beskrivas som kollektivistisk. SkĂ€l för denna tolkning Ă€r att domstolen överhuvudtaget inte företar en individuell bedömning av de sökandes behov och eventuella rĂ€tt till bistĂ„nd. ”Familjen” Ă€r den verklighetsavbildning som anvĂ€nds, vilken i realiteten Ă€r en snedvridning av sakernas tillstĂ„nd eftersom de berörda bestĂ„r av fyra individer med skilda behov, möjligheter och i vissa fall rĂ€ttigheter. Mammans val att leva gömd kan genom domstolens verklighetsavbildning ocksĂ„ tillskrivas barnen trots att de inte har blivit hörda i frĂ„gan. I domen framkommer ingen information som talar för att barnen gjort ett aktivt val att leva gömda eller att de inte i mĂ„n av möjligheter medverkar i det egna utvisningsbeslutet. Trots det, behandlas barnen som om de gjort sĂ„dana val. Inte heller redovisas Ă„ldern pĂ„ barnen och en frĂ„ga som hĂ€nger kvar Ă€r dĂ€rför vid vilken Ă„lder barn kan göras ansvariga för sĂ„dana val som det Ă€r frĂ„ga om hĂ€r 
 Om en individuell bedömning av barnens situation genomförts skulle en slutsats kunna vara att barn inte kan göras ansvariga för att ha undandragit sig verkstĂ€lligheten av ett utvisningsbeslut. I en sĂ„dan situation har de rĂ€tt till insatser med stöd av LMA. Eftersom de pĂ„ grund av mammans beslut att leva gömd i realiteten inte ges tillgĂ„ng till sĂ„dana insatser, kan dock bistĂ„nd ges med stöd av SoL i vĂ€ntan pĂ„ att den rĂ€tte huvudmannen (barnens vĂ„rdnadshavare och/eller Migrationsverket) tar sitt ansvar. Stöd för en sĂ„dan tolkning finns bland annat att hĂ€mta i förarbeten till den lagĂ€ndring som gjorts i LMA. Snedvridningen av vem eller vilka domen omfattar Ă€r ett pĂ„fallande uttryck för betydelsen av verklighetsavbildningar. Den visar vidare den maktpotential som ligger i valet av sĂ„dana avbildningar. Trots grundlĂ€ggande idĂ©er om likhet inför lagen m.m. innebĂ€r den av domstolen valda verklighetsavbildningen att barnen görs rĂ€ttslösa – de finns inte som subjekt för domstolens rĂ€ttstillĂ€mpning. En annan verklighetsavbildning som gör sig gĂ€llande i fallet och som innebĂ€r en snedvridning av verkligheten Ă€r beskrivningen av de sökande. De uppges hĂ„lla sig undan, leva gömda och vara ”innehavare” av ett avslagsbeslut pĂ„ en asylansökan. DĂ€remot framkommer ingenting om de berörda individernas mĂ€nskligvarande eller att alla mĂ€nniskor, varav tre Ă€r barn, utan Ă„tskillnad, behöver fĂ„ vissa grundlĂ€ggande behov tillgodosedda för att kunna överleva.   (s. 62-3). 

– “Domstolens formella tolkning av den rĂ€ttsliga symbolen ”skĂ€lig levnadsnivĂ„â€ och av skrivningen i 1 § LMA, som innebĂ€r att de som omfattas av LMA inte har rĂ€tt till bistĂ„nd med stöd av SoL, har pĂ„ ett betydande sĂ€tt förĂ€ndrat innebörden av SoL som inte lĂ€ngre gĂ€ller alla mĂ€nniskor som vistas i landet. Tolkningen har gjorts, trots att, att regeringen i förarbeten anfört att SoL:s nödhjĂ€lpsparagraf kan aktualiseras för den som saknar tillstĂ„nd att vara i landet 
  SoL, som i normalfallet, beskrivs som en behovslag, fordrar numera en diskriminerande tillĂ€mpning. Innan en behovsbedömning görs mĂ„ste det först klarlĂ€ggas vem den sökande Ă€r. Om denne inte tillhör rĂ€tt kategori ska bistĂ„nd inte ges Ă€ven om det föreligger ett nödbehov” (s. 66). 

– “Incitamenten för att papperslösa ska lĂ€mna Sverige stĂ€ller det grundlĂ€ggande syftet med SoL i skuggan. Även om det rĂ€ttsliga subjektet ur ett lagstiftningsperspektiv Ă€r enskilda mĂ€nniskor sĂ„ finns det uppenbarligen inte nĂ„got som hindrar att domstolen avbildar verkligheten pĂ„ eget sĂ€tt och exempelvis behandlar enskilda som ett kollektiv (familj) eller med hjĂ€lp av vissa formella kategorier (personkrets, etc.). Domstolen kan pĂ„ sĂ„ vis skapa den verklighet den behöver för att komma fram till ett önskat beslut. En konsekvens av detta Ă€r att domstolens beslut nĂ€r sĂ„ önskas kan tillĂ„tas föregĂ„ bedömningen. Om domstolen hade önskat komma fram till ett annat beslut finns det pĂ„ mellanskalig nivĂ„ inte nĂ„got som hindrar (tvĂ€rtom) att de sökande istĂ€llet för att avbildas som en familj tillhörande en viss personkrets hade avbildats som individer. En sĂ„dan verklighetsavbildning hade exempelvis kunnat leda fram till en problematisering av det i domen implicita pĂ„stĂ„endet att barnen undandragit sig verkstĂ€llighet av familjens utvisningsbeslut. Domstolen skulle vidare, med en sĂ„dan tolkning, kunna ifrĂ„gasĂ€tta i vilken utstrĂ€ckning barn kan göras ansvariga för sĂ„dana beslut. Som det nu Ă€r framgĂ„r inte vare sig barnens Ă„lder eller instĂ€llning i denna frĂ„ga” (s. 68). 

– “UtĂ„t har den svenska staten genom internationella Ă„taganden godvilligt förpliktigat sig att utan Ă„tskillnad sĂ€kerstĂ€lla alla mĂ€nniskors rĂ€tt till en skĂ€lig levnadsstandard. InĂ„t diskriminerar staten genom kategoriseringar i lagstiftning mellan olika personkretsar pĂ„ ett sĂ€tt som tömmer den internationella mĂ€nniskorĂ€tten pĂ„ innehĂ„ll och legitimitet. För svenskt vidkommande kan vidare nĂ€mnas att regeringen varit pĂ„drivande i MR-frĂ„gor internationellt och att Sverige intog en ledarroll vid framtagandet av en sĂ€rskild konvention med fokus pĂ„ barns rĂ€ttigheter (barnkonventionen). UtĂ„t har den svenska staten, genom att ratificera barnkonventionen Ă„tagit sig att utnyttja det yttersta av det svenska samhĂ€llets resurser, nĂ€r det gĂ€ller barns ekonomiska, sociala och kulturella rĂ€ttigheter (artikel 4). InĂ„t hĂ„ller sig staten med en lagstiftning som, i detta fall, stĂ€ller tre barn helt utan skydd för sin överlevnad.

Perspektiv/teoretiska begrepp

Ett rĂ€ttskartiografiskt perspektiv med inspiration frĂ„n de Sousa Santos (1987) teorier om rĂ€tten som en karta som presenteras i artikeln ”RĂ€tten – en karta för fellĂ€sningar. Mot ett postmodernt rĂ€ttsbegrepp”. 

Sammanfattad av: Alva Nissen