25 juli 2018 - EU-DOMSTOLEN STOPPAR VISSA SNABBAVVISNINGAR

Genom ett beslut i EU-domstolen måste Sverige ändra sina regler för avvisning med omedelbar verkställighet, dvs utan rätt att stanna kvar för att överklaga. EU:s asylprocedurdirektiv tillåter visserligen detta om personen kommer från ett ursprungsland som definierats som säkert. Men motsvarande paragraf i den svenska Utlänningslagen är formulerad så att personer kan avvisas för att ansökan anses ”uppenbart ogrundad”. I svensk praxis har det tolkats som att det finns ett tillräckligt myndighetsskydd. Ett sådant ärende lämnades till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. EU-domstolens svar blev att staten måste ha infört en lista över säkra ursprungsländer för att kunna avvisa en skyddssökande med omedelbar verkställighet. Eftersom EU-rätten går före svensk lag så måste detta börja tillämpas omedelbart.

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar (SR 31/2018). Där  framgår att så länge Sverige inte infört bestämmelsen om säkert ursprungsland så får en asylansökan inte definieras som uppenbart ogrundad på grund av otillräckliga asylskäl. Avvisningsbeslut av det slaget som väntar på domstolsbehandling kommer att inhiberas. En person som inte åberopar några skyddsskäl alls kan fortfarande avvisas med omedelbar verkställighet.

(Utlänningslagen har senare ändrats på denna punkt så att en lista över ”säkra länder” finns. Se Tidslinjen, 1 maj 2021)

EU-domstolen 25 juli 2018: Mål C-404/17