18 november 2019 - VÄPNAD KONFLIKT MEN MÖJLIGT ATT RESA TILL GAZA

Det har under lång tid rått praktiskt verkställighetshinder för utvisningar till Gaza, på grund av att det inte varit möjligt att passera Egypten. I augusti 2019 bedömde Migrationsöverdomstolen att det praktiskt hindret inte föreligger längre. Migrationsverket följer i november upp domen genom ett rättsligt ställningstagande (SR 32/2019) där det framgår att utvisningsbeslut kan verkställas via Egypten. Samtidigt anser Migrationsverket att det förändrade säkerhetsläget i Gaza kan spela roll vid en ny prövning. Gaza bedöms vara i väpnad konflikt, vilket innebär att vissa asylsökande efter individuell bedömning kan få uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Inget myndighetsskydd anses finnas i Gaza och inte heller möjlighet till internflykt. Migrationsverket anser fortfarande att barns situation i Gaza är en sådan särskilt ömmande omständighet som skulle kunna ge uppehållstillstånd om inte familjen har skyddsbehov. Men under den tillfälliga lagen krävs dessutom att en utvisning skulle strida mot ett internationellt åtagande. Detta innebär att utvisningsbeslut för barn kan fattas trots att det strider mot barnets bästa.