22 december 2020 - UTVISA 14-ÅRING FÖDD I SVERIGE BRYTER MOT BARNKONVENTIONEN

Migrationsöverdomstolen tar den 22 december 2020 upp ett ärende som gäller en 14-årig flicka som är född i Sverige. Hennes föräldrar har sökt asyl och fått flera avslag men stannat kvar och sökt på nytt efter att avslagsbeslutet preskriberats, två gånger. Migrationsverket och domstolen bedömde att det inte fanns så exceptionella omständigheter som Europakonventionen kräver för att barnets bästa ska bli avgörande. Migrationsöverdomstolen vägde in bland annat att flickan aldrig varit i föräldrarnas hemland, att hennes uppfattning om det landet har påverkats av föräldrarnas och att hon är i en identitetsskapande ålder. Hon har inte kunnat påverka föräldrarnas val och de fyra senaste åren har hon varit lagligt i Sverige som asylsökande. Sammantaget är det så exceptionella omständigheter att barnets bästa ska väga över Sveriges intresse av att upprätthålla migrationspolitiken. Det skulle därför bryta mot Barnkonventionen att utvisa flickan.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen: Mål UM 2944-20, MIG 2020:24, Dom angående tillämpning av Barnkonventionen