29 april 2022 - UTREDNING OM BARNS RÄTT ATT KLAGA TILL FN

Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska analysera frågor om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen. En fråga är om Sverige bör ansluta sig till (ratificera) det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen. Det protokollet innehåller en individuell klagomålsmekanism. Det innebär att barn, eller representanter för barn, kan vända sig till FN:s kommitté för barnets rättigheter om de anser att deras rättigheter enligt barnkonventionen har blivit kränkta. Eftersom Sverige hittills inte har ratificerat det protokollet går det inte för barn i Sverige att vända sig till FN:s barnkommitté på samma sätt som det går att klaga till flera andra av FN:s rättighetskommittéer.

Som utredare tillsätts Anita Linder, lagman vid Kammarrätten i Stockholm.

Hämta utredningsdirektivet från socialdepartementet