20 maj 2019 - UTREDARE FÖRESLOG NY TOLKLAG

I december 2018 presenterades ett förslag från Tolkutredningen: Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk, SOU 2018:83. Utredaren föreslog bland annat att en ny tolklag ska införas med regelverk, kvalitetssäkring och tillsyn. Färre utbildningsvägar ska finansieras och staten ska föra register över auktoriserade och utbildade tolkar, som en bas för alla tolktjänster inom offentlig sektor. Barntolkar ska förbjudas och tolkyrket professionaliseras.

Remisstiden för utredningen gick ut i maj 2019, men Tolkutredningens förslag har när detta skrivs (hösten 2022) inte lett till proposition. Många remissinstanser välkomnade bättre samordning och kvalitetssäkring, men exempelvis Migrationsverket avstyrkte förslagen, med motivering bland annat att krav på auktoriserad tolk skulle försämra situationen då auktoriserade tolkar inte finns att tillgå, samt att det skulle vara direkt olämpligt att utnyttja myndighetens egen personal för tolkning.

I samband med riksdagens behandlingen av motioner 2021  då osäker tolkning hos Migrationsverket togs upp, svarade socialförsäkringsutskottet att det inte behövdes något tillkännagivande om att genomföra Tolkutredningens förslag, eftersom frågan bereds i regeringen. Utskottet påpekade även att Migrationsverket har ett rättsligt ställningstagande om lämplighetsprövning som styr vilka tolkar som ska anlitas.

Utbildningsdepartementet 2018-12-11: Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk

Utbildningsdepartementet 2019-05-20: Remiss av SOU 2018:83