28 april 2022 - UNDANTAG FRÅN BYGGREGLER VID MASSFLYKT

Regeringen beslutar den 28 april att undantag får göras från krav på bygglov när det handlar om att anordna boenden för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Motsvarande befogenhet för regeringen finns redan när det gäller anläggningar för asylsökande. Samtidigt beslutar regeringen om två förordningar som innebär slopade krav på bygglov och undantag från vissa andra regler i plan- och byggregelverket när en kommun ska anordna ankomstboenden, eller när statliga myndigheter ska etablera enkla förläggningar. Detta ska underlätta för kommunerna som ordnar ankomstboenden. Undantagen får tillämpas retroaktivt från tidigast 15 mars. (Från finansdepartementets pressmeddelande den 29 april, nu borttaget från regeringens hemsida.)