30 april 2020 - SPÅRBYTE ENDAST TILLÅTET EFTER FÖRSTA ASYLANSÖKAN

Migrationsöverdomstolen har i två ärenden tagit vägledande beslut som inskränker de tillfällen då spårbyte från asylsökande till arbetstillstånd kan ske.

Grundregeln är att en person som har fått avslag på asylansökan kan ansöka om arbetstillstånd utan att lämna landet om ett antal villkor är uppfyllda, främst att ha haft en anställning sedan minst fyra månader med en varaktighet framåt om minst ett år. Ansökan ska göras inom två veckor efter att avslaget har vunnit laga kraft. Det har tidigare varit praxis att ett sådant spårbyte kan göras även efter en ny asylansökan efter preskription. Men detta har sedan flera år i de flesta fall inte tillåtits. Den illegala vistelsen som föregått preskription leder till att personen får återreseförbud, som hindrar arbetstillstånd. De nya domarna gäller andra situationer.

Den 24 mars 2020 beslutar Migrationsöverdomstolen att en person som haft arbetstillstånd och sedan blivit asylsökande inte får byta spår när asylansökan avslagits. Personen hade fått utvisningsbeslut när arbetstillståndet inte kunde förlängas och därefter sökt asyl. Det finns inget uttryckligt förbud i lagen mot att använda bestämmelsen om spårbyte i det läget. Men Migrationsöverdomstolen påpekar att bestämmelsen är fakultativ (dvs inte tvingande – uppehållstillstånd får ges). Migrationsöverdomstolen anser att syftet med bestämmelsen att en asylsökande som påbörjat sin etablering på arbetsmarknaden inte ska behöva lämna landet och skriver att lagstiftaren knappast förutsett situationen att någon redan haft arbetstillstånd i flera år och sedan sökt asyl. Eftersom personen inte tillhör den avsedda personkretsen så ska det inte göras undantag från huvudregeln att arbetstillstånd ska sökas från hemlandet.

Hämta referat från Sveriges domstolar: Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, mål UM 9904-19, MIG 2020:5

Den 30 april beslutar Migrationsöverdomstolen att en person som beviljats ny prövning av sitt asylärende och sedan fått avslag igen, inte heller får byta spår till att söka arbetstillstånd. I det fallet är resonemanget att bestämmelsen handlar om avslag i asylärendet som kombinerats med ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. Om en ny prövning leder till att det inte föreligger något verkställighetshinder så fattas inte ett nytt utvisningsbeslut utan det ursprungliga beslutet blir åter verkställbart. Därmed har det gått mer än två veckor sedan avslaget i grundärendet och utvisningsbeslutet vann laga kraft.

Hämta referat från Sveriges domstolar: Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, mål UM 17897-19, MIG 2020:8

Migrationsverket har i ett rättsligt ställningstagande som uppdaterats efter dessa domar, kommit fram till att vissa personer som beviljats ny prövning på grund av verkställighetshinder ändå ska ha möjlighet att byta spår efter avslag. Förutsättningen är att personen inte har varit asylsökande tidigare utan fick avslag i en annan typ av ärende. Den nya prövningen blir i så fall personens första asylprövning och efter ett eventuellt nytt avslag ska det vara möjligt att byta spår till att söka arbetstillstånd, enligt Migrationsverket, som hänvisar till att EU-rätten likställer en sådan ansökan med en vanlig asylansökan. I ställningstagandet påpekas att slutsatsen inte påverkas av den vägledande domen MIG 2020:5.

Hämta ställningstagandet från Migrationsverket (uppdaterad version): Möjligheten att tillämpa 5 kap. 15 a § utlänningslagen i de fall en prövning har gjorts med stöd av 12 kap. 19 § tredje stycket utlänningslagen – RS/008/2021 (version 2.0)