DEBATT - RIS OCH ROS TILL FÖRSLAG OM ANKOMST- OCH AVRESECENTER

Som nämnts i en tidigare händelse presenterades i mars 2018 en omfattande utredning om asylmottagandet. Förslaget innehöll ett huvudförslag enligt vilket ansvaret för mottagandet skulle delas mellan staten, kommunerna och landstingen (nuvarande regionerna). Enligt ett alternativt förslag skulle staten ta hela ansvaret. I båda fallen föreslog utredningen att alla asylsökande skulle placeras i ankomstcenter till att börja med, där asylproceduren skulle inledas och för de sökande vars ärenden kunde behandlas snabbt även avslutas. I ankomstcentren skulle alla kontakter med myndigheter och andra aktörer kunna ske. De sökande som därefter gick in i en längre asylprocedur skulle fortsatt erbjudas ordnat boende med etableringsinsatser i kommunerna. Utredningen föreslog också obligatoriskt boende i avresecenter efter avslag i asylärendet eller beslut om överföring till ett annat EU-land.

Remisstiden går ut i november 2018. Utredningens många förslag om förbättringar för asylsökande mottas positivt av många remissinstanser, som en ambition att förkorta väntetiderna, att möjliggöra en meningsfull och aktiv väntan, underlätta asylsökande barns skolgång etc. Det finns dock många frågetecken rörande ankomstcentren, till exempel hur sårbara grupper ska identifieras och inte bli ytterligare utsatta i dessa boenden och hur tillgången till tolkar och offentliga biträden ska tillgodoses – bortsett från realismen i att proceduren skulle kunna gå så snabbt att tiden i ankomstcenter inte skulle bli utdragen. Frivilligorganisationer efterfrågar konsekvensanalyser och barnrättsperspektiv. Idén att bestraffa personer som inte valt anläggningsboende ifrågasätts också.

Migrationsverket ser huvudförslaget som orealistiskt, det kommer helt enkelt inte så många asylsökande längre att det går att fördela dem till alla kommuner och därför bör hela ansvaret ligga kvar hos Migrationsverket. Migrationsverket påpekar också att obligatoriska avresecenter inte går ihop med nuvarande lagstiftning som innebär att de som har avslag inte har rätt till något boende alls.

Utredningens förslag kommer inte att gå så långt som till proposition. Regeringen väljer som nämnts tidigare att lyfta ut och lägga fram för riksdagen enbart den del som handlar om att begränsa eget boende. Att dagersättning dras in för personer som bosätter sig i vissa områden kommer att genomföras 1 juli 2020. Nya utredningar om mottagandet kommer att följa.

Sveriges Radio Ekot 13 november 2018: Utredningsförslag om asylsökande nobbas av Migrationsverket

UNICEF om mottagandeutredningen

FARR om mottagandeutredningen

Rådgivningsbyrån (Asylrättscentrum) om mottagandeutredningen

Fler remissvar; Arbetsmarknadsdepartementet 3 december 2018: Remiss av SOU 2018:22