26 juli 2022 - RIKSREVISIONEN KRITISERAR DOMSTOLARNAS VÄNTETIDER

Den 15 mars 2022 publicerade Riksrevisionen rapporten ”I väntan på dom – migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål”. Enligt rapporten präglas Migrationsdomstolarnas hantering av asylmål av långa handläggningstider och stora regionala skillnader. Resursbrist är huvudorsaken, enligt granskningen.

Ur rapporten: ”Tiden för väntan på dom har ökat sedan 2016 och varierar kraftigt mellan Sveriges fyra migrationsdomstolar. Sedan 2013 är det endast Migrationsdomstolen i Stockholm som, under enstaka år, har varit i närheten av att nå regeringens mål att avgöra 90 procent av asylmålen inom fyra månader.

Omkring hälften av handläggningstiden i ett asylmål består av liggtid, då ingen aktiv handläggning sker. Liggtiderna har ökat mellan 2015 och 2020, och varierar mellan domstolarna. Den domstol som har längst handläggningstider, Migrationsdomstolen i Göteborg, har också längst liggtider. Inte minst ger väntan på muntlig förhandling upphov till liggtid vid domstolen.

Riksrevisionens bedömning är att de främsta orsakerna till liggtiderna beror på faktorer som ligger utanför migrationsdomstolarnas ansvarsområde. Variationer i ökad tillströmning av asylmål och sammansättningen av asylmål vid domstolarna är exempel på sådana yttre faktorer. Brist på förhandlingssalar och ekonomiska förutsättningar för att förstärka personalresurserna är andra exempel.”

Riksrevisionens rapport behandlas i en skrivelse från regeringen till riksdagen den 26 juli 2022. Regeringen välkomnar rapporten och framhåller att en rad åtgärder har vidtagits för att förkorta handläggningstiderna vid migrationsdomstolarna, bland annat författningsändringar som möjliggör att mål kan överlämnas mellan domstolar. I skrivelsen sägs att regeringen följer löpande domstolarnas behov av resurser liksom det arbete som domstolarna och Domstolsverket bedriver för att utveckla verksamheten. I och med skrivelsen anser regeringen att rapporten är slutbehandlad.

Riksrevisionen 15 mars 2022: I väntan på dom – migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål (RiR 2022:5) 

Justitiedepartementet 26 juli 2022: Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål