3 oktober 2017 - PRÖVNINGAR ENLIGT GYMNASIELAGEN BEGRÄNSAS TILLFÄLLIGT

Den 3 oktober publicerar Migrationsverket en rättslig kommentar (SR 33/2017) som handlar om ansökningar om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Kommentaren innebär att sådana ansökningar från personer som fått slutligt avslag i asylärendet bara ska prövas om de ”materiella förutsättningarna” föreligger. De materiella förutsättningarna enligt Migrationsverket är att personen sökte asyl senast den 24 november 2015, är mellan 17 och 25 och har fått ett utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet på grund av brist på ordnat mottagande. Det som ska prövas är därmed enbart frågan om personen går i gymnasiet, dvs värdera studieplanen. Ansökningar som inte uppfyller de materiella förutsättningarna ska avvisas, dvs inte prövas i sak. Verkställighet av utvisningsbesluten ska enligt kommentaren inte inhiberas under tiden för eventuellt överklagande av en avvisad ansökan. En komplikation med tillvägagångssättet är att det finns många beslut som är oklara beträffande om verkställigheten är uppskjuten på grund av ordnat mottagande eller inte – eller borde vara det.

Det problem som Migrationsverket vill undvika är att i princip vem som helst kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier och få sitt utvisningsbeslut hejdat under utredningen, även om personen är vuxen och egentligen har helt andra skäl. Men beslutet att avvisa ansökningar av den här anledningen stämmer inte överens med lagen och kommer att stöta på patrull i domstol. Den 21 december kommer det att prövas av Migrationsöverdomstolen som klargör att ärendena måste behandlas i sak. Det problem som Migrationsverket väckt kommer inte att lösas förrän i samband med att den så kallade nya gymnasielagen antas sommaren 2018.

Migrationsöverdomstolen 21 december 2017: Prejudikat: Mål: UM 13518-17, MIG 2017:28