14 juni 2019 - PARLAMENTARISK KOMMITTÉ FÖR MIGRATIONSPOLITIKEN

Den 14 juni 2019 tillsätter regeringen en parlamentarisk kommitté (med ledamöter från riksdagspartierna) som ska utreda den framtida migrationspolitiken. Avsikten är att kommittén ska lägga fram förslag om förändringar i den permanenta utlänningslagen som åter ska träda i kraft när den tillfälliga lagen upphör 20 juli 2021.

Regeringens direktiv till kommittén innebär att den bland annat ska ta ställning till följande

• om tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel för skyddsbehövande,

• om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på andra grunder än skyddsbehov och särskilt om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska införas,

• i vilken utsträckning som anhöriginvandring till asylsökande som fått uppehållstillstånd ska vara möjlig, och

• om ett försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring, och hur ett sådant krav då bör utformas.

Direktivet utgår fortfarande liksom i diskussionerna om den tillfälliga lagen från att Sverige behöver ett regelverk som håller nere asylinvandringen. Kommittén får i uppdrag att göra en internationell utblick som framförallt ska avse andra EU-länders regelverk samt analysera vilka faktorer i Sverige som bidrar till att individer söker asyl här. Enligt regeringen bör regelverket bör vara ”långsiktigt hållbart och inte väsentligen avvika från andra EU-länders. Sverige ska bidra till att en jämnare fördelning av asylsökande inom EU kommer till stånd.”

Hämta kommittédirektiv från Justitiedepartementet