20 juli 2021 - OMARBETAD UTLÄNNINGSLAG TRÄDER I KRAFT

Den 20 juni träder den ”nya” utlänningslagen i kraft. Det är egentligen en omarbetning av den utlänningslag som gällt sedan 2005 men som har ändrats åtskilliga gånger.

Samtidigt upphör den tillfälliga lagen att gälla. Den så kallade gymnasielagen fortsätter gälla, nu som speciallag istället för ett antal paragrafer i den tillfälliga lagen. De ungdomar som har uppehållstillstånd enligt gymnasiereglerna ska fortfarande kunna få uppehållstillstånd för att avsluta studierna och därefter permanent uppehållstillstånd om de lyckas hitta en långvarig anställning.

Migrationsverket publicerar en lång rad nya eller omarbetade rättsliga ställningstaganden om hur lagen ska tolkas. Det rör sig ofta om situationer som måste hanteras för att uppehållstillstånden är tidsbegränsade.

Svensk Författningssamling: Utlänningslag (2005:716)

Svensk Författningssamling: Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

Migrationsverket 20 juli 2021: Nu börjar Migra­tions­verket tillämpa nya regler i utlän­nings­lagen

FARR 30 augusti 2021 (detaljerad beskrivning): Utlänningslagen från 2021

Rättsliga ställningstaganden från Migrationsverket (urval, i flera fall uppdaterade):

Rättsligt ställningstagande. Förlängning av uppehållstillstånd på grund av anknytning – RS/079/2021 (version 2.0)

Rättsligt ställningstagande. Kravet på välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid – RS/080/2021 (version 2.0). Detta är ett villkor för familjeåterförening för personer med tidsbegränsade tillstånd som inte har flyktingstatus.

Rättsligt ställningstagande. Försörjningskravet i 5 kap. 3 b § utlänningslagen – RS/081/2021 (version 3.0). Detta handlar om försörjningskravet för familjeåterförening.

Rättsligt ställningstagande. Hantering av ansökningar om fortsatt uppehållstillstånd m.m. – RS/082/2021. Till exempel vilka tillstånd som kan följa på varandra utan att personen måste lämna Sverige.

Rättsligt ställningstagande. Hantering av ansökningar om uppehållstillstånd på flera grunder och ansökningar om uppehållstillstånd som görs av en utlänning som redan har uppehållstillstånd – RS/083/2021

Rättsligt ställningstagande. Särskilda krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd – RS/084/2021 (version 3.0)

Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen – RS/085/2021. Detta är paragrafen om ömmande omständigheter (humanitära skäl).

Rättsligt ställningstagande om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå – RS/018/2020

Rättsligt ställningstagande om prövning av rätten till permanent uppehållstillstånd enligt 5 § gymnasielagen – RS/017/2020

Se även äldre ställningstaganden som uppdaterats på grund av lagändringarna:

Asylnytt 8 augusti 2021: Migrationsverket ompublicerar rättsliga ställningstaganden i nya versioner