1 Juli 2018 - NYA ASYLPRÖVNINGAR HEJDAS AV GYMNASIELAGEN

Migrationsverket har publicerat en kommentar om den nya gymnasielagen och hur den ska tolkas (SR 29/2018). Bland annat bedömer Migrationsverket att den som har en inneliggande ansökan om verkställighetshinder (begäran om ny prövning av asylärende på grund av nya omständigheter) pausas vid ansökan enligt nya gymnasielagen.

En annan omtvistad regel i Migrationsverkets ställningstagande är att ett första beslut från Migrationsverket räknas som första beslut enligt gymnasielagen även om ärendet återförvisas från en domstol. Detta innebär att den som fått vänta kortare tid än 15 månader på det första beslutet inte omfattas av gymnasielagen även om detta beslut upphävs och ungdomen får vänta mycket längre på ett gällande första beslut. Det innebär också att den som var minderårig vid det upphävda beslutet inte omfattas av gymnasielagen även om personen hunnit fylla 18 vid nästa första beslut. Senare kom detta att upphävas av Migrationsöverdomstolen som påpekade att ett upphävt beslut inte har någon rättsverkan. Men ytterst få kunde få rättelse i efterhand.