12 april 2017 - MUNTLIG FÖRHANDLING SKA HÅLLAS I MÅL OM TROVÄRDIGHET

I utlänningslagen står det att migrationsdomstol ska hålla muntlig förhandling i exempelvis asylmål om den sökande begär det samt förhandlingen inte är ”obehövlig” och inte heller särskilda skäl talar mot det. Det tolkas efter en tidigare vägledande dom som att mål som handlar om den sökandes trovärdighet ska avgöras efter muntlig förhandling, medan mål som rör ifall skälen är tillräckliga inte behöver muntlighet.

I det här målet hade Migrationsverket bedömt att en man inte hade lämnat trovärdiga eller tillförlitliga uppgifter om sina asylskäl. Mannen hade överklagat och begärt muntlig förhandling. Migrationsdomstolen meddelade att muntlig förhandling inte behövdes eftersom skälen som framförts ändå inte var tillräckliga. Men av migrationsdomstolens dom framgick på en rad punkter att domstolen ändå hade värderat mannens uppgifter och funnit att de inte var trovärdiga. Landinformation visade att om han talade sanning så innebar det att han tillhör en grupp som riskerar att attackeras.

Migrationsöverdomstolens slutsats är att muntlig förhandling inte kan ha varit obehövlig och att det är ett så allvarligt fel att ärendet återförvisas till migrationsdomstolen.

Kammarrätten i Stockholm 12 april 2017: Mål nummer UM 7143-16, MIG 2017:9