1 april 2020 - MINSKAD SEKRETESS MELLAN MYNDIGHETER

Migrationsverket har begärt att regeringen ska ändra i utlänningsdataförordningen så att Försäkringskassan och Skatteverket ska få direktåtkomst till Migrationsverkets uppgifter som behövs i ärenden om uppehållstillstånd för arbete. Regeringen beslutade den 20 februari om sådana sekretessbrytande bestämmelser. Förordningen träder i kraft den 1 april 2020. (Från finansdepartementets pressmeddelande 20 februari 2020, nu borttaget från regeringens hemsida.)

Den 20 maj 2020 beslutar regeringen också om en ändring i utlänningsdataförordningen så att Säkerhetspolisen ska få direktåtkomst till Migrationsverkets personuppgifter. Säkerhetspolisen har redan rätt att få ut uppgifter för sin brottsbekämpande verksamhet men det har krävts en begäran som Migrationsverket prövar. Direktåtkomst ska nu gälla för ärenden som rör brott mot Sveriges säkerhet, terrorbrott, personskydd etc. Detta träder i kraft 1 juli 2020. (Från justitiedepartementets pressmeddelande 20 maj 2020, nu borttaget från regeringens hemsida.)

Se Utlänningsdatalag (2016:27) och Utlänningsdataförordning (2016:30) i sin nuvarande lydelse