11 december 2019 - KRAVET PÅ GILTIG URSÄKT FÖR NY PRÖVNING HAR ÖVERTOLKATS

Den 11 december prövar Migrationsöverdomstolen överklagan från en person som konverterat till kristendomen och därför har ansökt om en ny prövning. Mannen har framfört att konversionen gör att han riskerar förföljelse och lämnat in dopbevis mm. Migrationsverket höll med om att det är en ny omständighet, men beviljade ingen ny prövning med motivering att mannen inte hade en giltig ursäkt för att inte ha anfört den nya omständigheten tidigare. Mannen ska enligt Migrationsverket redan vid ankomsten till Sverige inte ha definierat sig som muslim. Migrationsdomstolen gjorde samma bedömning att inte bevilja en ny prövning, trots att domstolen ansåg att mannen gjort det antagligt att han riskerar skyddsgrundande behandling på grund av konversionen. Migrationsöverdomstolen gör en annan bedömning och konstaterar: ”Har sökanden gjort antagligt att denne på grund av sin ändrade övertygelse riskerar skyddsgrundande behandling vid ett återvändande till hemlandet får det förutsättas att denne inte anser sig ha haft något skyddsbehov tidigare på denna grund. I ett sådant fall saknas det i allmänhet skäl att ifrågasätta tidpunkten för när sökanden ansett att skyddsbehovet har uppstått.”

Migrationsöverdomstolen anser inte att det fanns anledning för personen att åberopa sina religiösa överväganden innan han insett att han ville kunna leva som kristen. Dopet blev det avgörande steget för honom. Eftersom omständigheten inte fanns tidigare så behövs ingen giltig ursäkt och mannen ska beviljas en ny prövning.

Redan den 10 april 2019 har Migrationsöverdomstolen tagit upp frågan om när en giltig ursäkt krävs för att åberopa en ny omständighet. Även det gällde en ansökan om ny prövning som avslagits. I det fallet hade migrationsdomstolen i Göteborg hållit med om att omständigheten var ny och dessutom innebar ”skälig anledning att anta” att mannen löpte risk enligt Utlänningslagens 12 kap. 1 § (dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning) eller riskerade förföljelse. Migrationsöverdomstolen påpekade att om det finns ”skälig anledning att anta” att det föreligger en så allvarlig risk så finns inget lagkrav om giltig ursäkt. Det är först vid en lägre bevisnivå som kraven på en ny omständighet tillkommer.

Hämta domen från april från Sveriges domstolar: Migrationsöverdomstolen vid kammarrätten i Stockholm, mål nr UM 12194-18, MIG 2019:5

Hämta domen från december från Sveriges domstolar: Migrationsöverdomstolen vid kammarrätten i Stockholm mål nr UM 4832-19, MIG 2019:25