5 juni 2017 - INGEN RÄTT TILL BISTÅND FÖR PAPPERSLÖS

Den 5 juni 2017 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att en asylsökande som fått utvisningsbeslut inte har någon rätt till försörjningsstöd eller ens nödbistånd från kommunen. Domstolens resonemang är att personen fortfarande omfattas av Lagen om mottagande av asylsökande (LMA-lagen) och försörjningen är därför inte kommunens ansvar, även om den som fått slutligt avslag inte längre får något bistånd från Migrationsverket. Domstolen påpekar att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver och kan ge bistånd även i andra fall, men detta är ingen rättighet som den enskilde kan överklaga i domstol.

HFD Mål nr 1527–1529-16: Hämta referat av domen eller domen i sin helhet i pdf-format