2 juli 2020 - HÖGA KRAV FÖR FÖRVARSTAGANDE AV ASYLSÖKANDE

Migrationsöverdomstolen tar under 2020 upp flera ärenden som rör när en person som söker asyl får tas i förvar. Saken regleras i EU:s mottagandedirektiv (för den som söker asyl) och återvändandedirektiv (för den som fått avslag eller annars vistas olagligt). Dessutom måste det finnas en förvarsgrund i utlänningslagen. En grundregel som blir tydlig är att ingen får tas i förvar enbart för att den söker asyl. Däremot kan det finnas situationer när en asylsökande kan hållas i förvar.

I februari 2020 slog Migrationsöverdomstolen fast att det krävs vissa skäl för förvar även för en person som sökt asyl först efter att ha gripits för illegal vistelse. Personen som målet gällde hade bara varit i Sverige några dagar när han greps och alltså inte undanhållit sig. Eftersom det inte fanns något lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning måste det finnas ett skäl enligt mottagandedirektivet för att hålla mannen i förvar, och något sådant skäl fanns inte angivet. Detta mål ledde till att flera förvarstagna släpptes trots att det inte formellt var en vägledande dom. Målnummer UM 1916-20.

Hämta den avidentifierade domen i mål nr UM 1916-20 från Migrationsverket

I februari behandlades även ett fall som rörde en person som varit i Sverige flera månader när han greps. Han sökte asyl efter några dagar i förvar. Då släpptes han och ställdes under uppsikt, vilket han överklagade, eftersom förutsättningarna för förvar måste vara uppfyllda även vid uppsikt. I det här fallet hade personen varit i Sverige så länge att han borde kunnat söka asyl tidigare. Då kan skälet för förvar eller uppsikt vara att personen anses ha sökt asyl bara för att försena eller hindra en eventuell verkställighet. Det hade underinstanserna anfört och därför avslog Migrationsöverdomstolen överklagandet. Målnummer UM 6323-19, MIG 2020:2.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat i mål nr UM 6323-19, MIG 2020:2, från Sveriges domstolar

Den 1 juli avgör Migrationsöverdomstolen ett ärende om en person som varit i Sverige och andra EU-länder i flera omgångar. När han återkom och sökte asyl togs han i förvar med motivering att han sannolikt skulle avvisas och att det fanns risk att han skulle avvika. Migrationsdomstolen hänvisade både till återvändandedirektivet eftersom mannen vistades olagligt och till mottagandedirektivet eftersom han ansågs ha sökt asyl för att försena eller förhindra återsändande. Migrationsöverdomstolen påpekar att mannen inte tagits i förvar för återvändande. Det är alltså mottagandedirektivet som ska tillämpas och det finns ingen paragraf i utlänningslagen som tillåter förvarstagande av asylsökande i mannens situation. Målnummer UM 2352-20, MIG 2020:14.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat i mål nr UM 2352-20, MIG 2020:14, från Sveriges domstolar

Dagen därpå behandlar Migrationsöverdomstolen ett fall där personen under sin tid som asylsökande dömsts till fängelse och utvisning. Efter avtjänat fängelsestraff togs han i förvar för att utvisningen skulle verkställas. Asylansökan pågick fortfarande och en migrationsdomstol ansåg att han skulle släppas ur förvar eftersom det inte framförts något skäl för förvar enligt mottagandedirektivet. Men Migrationsöverdomstolen påpekar att han inte tagits i förvar för att han sökt asyl utan för att verkställa utvisningen på grund av brott. Mottagandedirektivets skäl för förvar påverkar inte andra förvarsgrunder. Därför ska mannen hållas kvar. Målnummer UM 3640-20, MIG 2020:15.

Den 2 juli publicerar Migrationsverket också en uppdaterad rättslig kommentar om förutsättningarna för förvarstagande.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat i mål nr UM 3640-20, MIG 2020:15, från Sveriges domstolar

Migrationsverket 2 juli 2020: Rättslig kommentar angående förutsättningarna för att ta asylsökande i förvar – RK/001/2020

Senare: Den 25 januari 2021 kommer Migrationsöverdomstolen att förtydliga i ytterligare en dom att förvarstagande av asylsökande inte bara ska prövas enligt utlänningslagen utan det ska också vara tillåtet enligt EU:s mottagandedirektiv. En person hade tagits i förvar på grund av att en avvisning eller utvisning ”sannolikt” kommer att beslutas. Personen ansågs ha sökt asyl bara för att försena en tidigare beslutad verkställighet. Men det skälet kan enligt EU-direktivet bara användas om personen redan är i förvar för verkställigheten.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat i mål nr UM 13190-20, MIG 2021:3, från Sveriges domstolar