2 mars 2018 - UTREDNING OM UTVISNINGAR SOM INTE KAN VERKSTÄLLAS

Den 2 mars går remisstiden ut för den statliga utredningen om Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription (SOU 2017:84). Utredningen som letts av professor Anna Lundberg belyser hur rättstillämpningen blivit alltmer restriktiv över tid, det vill säga att allt fler blir kvar i Sverige med utvisningsbeslut som inte kan verkställas. Situationen för dem har skärpts sedan LMA-lagen ändrades 1 juni 2016 och vuxna utan uppehållstillstånd förlorade rätten till boende och bidrag.

Utredningens viktigaste förslag är att praktiska verkställighetshinder ska kunna vara grund för uppehållstillstånd både i grundärendet och i ärenden om verkställighetshinder. Om ett hinder finns kvar efter preskription ska det normalt  leda till uppehållstillstånd om personens eget agerande inte varit avgörande för att utvisningen inte verkställts. Många remissinstanser var positiva, men utredningen ledde aldrig till någon proposition från regeringen. (Remissvaren är avpublicerade från regeringens hemsida.)

Hämta utredningen från regeringens hemsida

Dagens Nyheter 2 mars 2018: Positiva remissvar till regeringens limboutredning

SvT 3 augusti 2019: Statlig utredning: Ge uppehållstillstånd när utvisning inte kan genomföras