28 mars 2019 - HINDER MOT UTVISNING SKA BEDÖMAS FÖRST EFTER FYRA ÅR

Migrationsöverdomstolen behandlar den 28 mars 2019 frågan om hur praktiska hinder mot utvisning ska bedömas i ett grundärende. Målet gäller en barnfamilj från Kuwait som hävdar att de är oregistrerade statslösa bidooner. Svårigheterna att verkställa utvisning av statslösa bidooner är välkända. Migrationsverket har sedan 2012 fört en dialog med Kuwait utan framgång. Migrationsverket anser att familjemedlemmarna kanske är registrerade i Kuwait och skulle kunna återvända. Vid tiden för beslutet är det omöjligt.

Frågan är om verkställighetshindret kan vägas in redan i grundärendet (då av naturliga skäl inget verkställighetsförsök har gjorts) och ge uppehållstillstånd av ömmande skäl. Migrationsöverdomstolen anser inte det utan slår fast att verkställighetshindret inte ska vägas in förrän efter preskription då myndigheterna haft fyra år på sig att verkställa beslutet. Avsteg från den principen ska tillämpas restriktivt. Att barnen vid det laget kommer att ha vistats i Sverige i sju år räcker inte. Enligt domstolen finns det ingen utredning som visar att det redan nu kan anses mycket sannolikt att beslutet kommer att preskriberas. Domen är vägledande.

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen: Migrationsöverdomstolens avgörande den 28 mars 2019 i MIG 2019:4 (mål nr UM 1855-18)