25 september 2018 - GYMNASIELAGEN FÅR TILLÄMPAS – MEN UTVISNINGAR UPPHÄVS INTE

Med beslut i två ärenden avgör Migrationsöverdomstolen att gymnasielagen får tillämpas. I det ena fallet hade migrationsdomstolen i Malmö nekat uppehållstillstånd enligt gymnasielagen för att domstolen ansåg att regeringen ändrat lagförslaget (så att inte sökande inte ens skulle behöva göra sin identitet sannolik) så sent i lagstiftningsproceduren att det bröt mot grundlagen. Därför skulle inte den nya gymnasielagen tillämpas över huvud taget. I det andra fallet var det migrationsdomstolen i Stockholm som kommit fram till att den nya gymnasielagen inte skulle tillämpas, men med motivering att kravet på styrkt identitet i Schengenregelverket och EU:s gränskodex går före skrivningen i svensk lag.

Migrationsöverdomstolen anser inte att beredningen av lagen var så undermålig att det stred mot grundlagen. När det gäller EU-rätten påpekar Migrationsöverdomstolen att reglerna om styrkt identitet avser inresa över en yttre Schengengräns och ska inte tillämpas för någon som redan befinner sig i området. Detta har enligt Migrationsöverdomstolen redan fastslagits av EU-domstolen och behöver därför inte prövas där en gång till.

Några veckor senare uppdaterar Migrationsverket än en gång sina rättsliga ställningstaganden om gymnasielagarna (SR 40/2018, SR 41/2018). Nu framgår tydligare att den som har haft ett utvisningsbeslut men fått uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier fortfarande har ett vilande utvisningsbeslut. Utvisningen kommer att bli verkställbar om förlängningsansökan lämnas in för sent eller avslås.

Hämta domen angående EU-rätten, MIG 2018:17

Hämta domen angående grundlagen, MIG 2018:18

Läs Migrationsverkets referat 25 september av båda domarna: Migrationsöverdomstolens avgöranden den 25 september 2018 i MIG 2018:17 (mål nr UM 13063-18) och MIG 2018:18 (mål nr UM 12649-18)