18 mars 2022 - FÖRSLAG OM TRANSPORTÖRANSVAR LÄGGS PÅ IS

Infrastrukturdepartementet publicerar den 15 mars ut en promemoria på snabbremiss om att återinföra id-kontroller utanför Sveriges gränser, ett slags transportöransvar liknande det som infördes 4 januari 2016 och behölls till maj 2017. En ny lag skulle enligt förslaget träda i kraft redan den 8 april. Remissvaren ska vara inne den 18 mars.

Den föreslagna lagen skulle ge regeringen möjlighet att vid ”allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet” införa id-kontroller vid resor med bussar, tåg och passagerarfartyg till Sverige från utlandet för att upprätthålla lag och ordning eller skydda den nationella säkerheten. Lagen skulle gälla i tre år och tillåta förordningar om id-kontroller sex månader i taget.

Konsekvensen skulle kunna bli att människor på flykt som av något skäl saknar id-handlingar förhindras att söka skydd i Sverige. Detta påpekas av Asylrättscentrum i deras remissvar. De flesta remissinstanserna har invändningar som handlar om hur pendlingen mellan Sverige och Danmark skulle försvåras igen.

Regeringen väljer att inte lägga fram lagförslaget.

Infrastrukturdepartementet 15 mars 2022: Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet till följd av Rysslands aggression mot Ukraina

Infrastrukturdepartementet 18 mars 2022: Remiss av promemorian Särskilda åtgärder… (samtliga remissvar)

Asylrättscentrum 22 mars 2022: Särskilda åtgärder… Remissvar

SvT Skåne 24 mars 2022: Id-kontroller får vänta efter skånsk kritik