6 september 2022 - FÖRSLAG: HÖGRE LÖNENIVÅ FÖR ARBETSTILLSTÅND

Den 6 september 2022 antar regeringen en proposition med förslag till ändring i utlänningslagen om miniminivån för att få arbetstillstånd. Nivån om 13.000 kronor i månaden som gällt länge är ursprungligen beräknad så att arbetstagaren inte ska behöva försörjningsstöd. Nu ska formuleringen i lagen ändras så att ”försörja sig” byts ut mot ”uppnå en god försörjning”.

Någon detaljnivå sätts inte i lagen. Förslag som nämns i propositionen är att knyta nivån till konsumentprisindex, att höja nivån med de ca 40% som lönenivån höjts sedan arbetskraftsinvandring i nuvarande form infördes eller att fastställa en miniminivå på 70% av medianlönen i branschen. Regeringen föreslår att innebörden av kravet ”god försörjning” ska regleras i förordning.

Observera att detta förslag inte hade behandlats av riksdagen när arbetet med Tidslinjen avslutades.

Läs mer och hämta propositionen från regeringens webbplats