4 mars 2022 - FLYKTINGAR FRÅN UKRAINA FÅR TILLFÄLLIGT SKYDD

Den 24 februari 2022 invaderar Ryssland Ukraina. Migrationsverket stoppar samma dag avvisningar och utvisningar från att verkställas till Ukraina (RS/02/2022). Det blir även stopp för beslut i asylärenden som gäller Ukraina. Den 3 mars enas EU:s ministerrråd om aktivera massflyktsdirektivet. Detta direktiv skapades för att kunna hantera situationer som massflykten från Kosovo i det forna Jugoslavien på 90-talet, men det har aldrig använts förrän nu. Direktivet träder i kraft den 4 mars för de grupper som ministerrådet beslutat om. I Sverige motsvaras direktivet av kapitel 21 i utlänningslagen. När det gäller rättigheter i Sverige gäller i de flesta sammanhang att personer som har uppehållstillstånd enligt detta kapitel har samma villkor som asylsökande. De omfattas till exempel av LMA-lagen, lagen om mottagande av asylsökande.

Migrationsverket följer upp EU-beslutet med rättsliga ställningstaganden. RS/003/2022 från den 6 mars innehåller att uppehållstillstånden enligt massflyktsdirektivet ska gälla till den 4 mars 2023. RS/004/2022 beskriver vilka som omfattas och vad som gäller för dem.

De som omfattas i Sverige är följande:

a) Ukrainska medborgare bosatta i Ukraina före den 24 februari 2022.

b) Statslösa personer, och medborgare i andra tredjeländer än Ukraina,
som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina före den 24 februari 2022.

c) Familjemedlemmar till personer som avses i leden a och b.

Den tredje punkten innebär att familjemedlemmar inte förväntas ansöka enligt anhörigreglerna eftersom de omfattas direkt av direktivet.

Av ställningstagande RS/004/2022 framgår också att skyddsbehov enligt andra paragrafer inte ska prövas just nu även om personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att ansöka om flyktingstatus.

Hämta ställningstagandena från Migrationsverkets databas Lifos:

RS/02/2022 om verkställighetsstopp mm

RS/03/2022 om uppehållstillståndens längd

RS/04/2022 om vilka som omfattas mm