24 maj 2021 - EXTRA REMISS OM KRAV FÖR FAMILJEÅTERFÖRENING

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har genom ordförandens utslagsröst majoritet i riksdagens socialförsäkringsutskott. Utskottet motsätter sig flera förslag i regeringens proposition om utlänningslagen. För att bereda sina motförslag beslutar socialförsäkringsutskottet om en egen remissomgång.

De ändringar utskottet vill göra är att bara personer med flyktingstatus ska kunna få undantag från försörjningskravet genom att ansöka inom tre månader efter att familjemedlemmen i Sverige fått uppehållstillstånd. Det ska ställas högre krav på att förhållandet ska vara väletablerat – något som ställer till problem för personer som inte haft möjlighet att leva tillsammans i hemlandet. För kvotflyktingar ska de tre månaderna räknas från när uppehållstillstånd ges, inte från ankomsten till Sverige som regeringen föreslagit. Slutligen ska det enligt utskottets förslag krävas synnerliga skäl för andra undantag från försörjningskravet. Förslagen innebär i stort sett att utskottet motsätter sig de tilläggsförslag som regeringen gjorde efter att den parlamentariska kommitténs utredning publicerats.

Hämta socialförsäkringsutskottets promemoria: Försörjningskrav vid anhöriginvandring (pdf)

Barnombudsmannen 21 maj 2021: Remissvar: Försörjningskrav vid anhöriginvandring

FARR 24 maj 2021: Yttrande över promemorian Försörjningskrav vid anhöriginvandring (pdf)

Svenska Röda Korset 25 maj 2021: Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Asylrättscentrum 1 juni 2021: Remissvar promemorian Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Svenska Kyrkan 3 juni 2021: Svenska kyrkans yttrande över promemorian Försörjningskrav vid anhöriginvandring