Hösten 2016 - ENKLARE ERSÄTTNING FÖR MOTTAGANDE AV BARN

Regeringen inför nya regler för ersättning till kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Ersättningen ska i fortsättningen räknas ut med schabloner. I praktiken kommer det nya systemet också att innebära att kommunerna slutar låta asylsökande som fyllt 18 (eller skrivits upp i ålder) bo kvar tills de fått slutligt beslut i sina asylärenden. Detta eftersom ingen schablonersättning utgår för dem. Detta börjar i praktiken tillämpas omedelbart i många kommuner trots att ersättningen för ungdomar 18-21 inte har tagits bort ännu.

23 juni 2016: Promemorian från Arbetsmarknadsdepartementet