14 oktober 2022 - EN NY BRYTPUNKT MED TIDÖAVTALET

Efter valet den 11 september 2022 tillträder en ny regering, (M + KD + L) med stöd av Sverigedemokraterna. Förutsättningen är ett omfattande avtal de fyra partierna emellan om vad den tillträdande regeringen ska åstadkomma. Migrationsfrågorna tar stor plats i Tidöavtalet som presenteras den 14 oktober. De många förslagen pekar ut en fortsatt allt mer restriktiv migrationspolitik i linje med de förändringar som skett sedan 2015 och som beskrivits i denna tidslinje. Samtidigt innebär förslagen en ny nivå genom mer av övervakning, riktad särbehandling, återkallande av tillstånd, insatser för återvandring mm.

Här följer ett mindre urval av de mer än 80 förslagen i Tidöavtalets avsnitt om migration. I avtalstexten uttrycks förslagen inte som färdiga lagförslag utan som ambitioner som en utredning ska få direktiv att lägga fram lagförslag om. Punkterna nedan är förkortade och innehåller själva ambitionerna. Flera separata utredningar föreslås för olika sakområden och förslagen läggs ofta med reservation för att EU-rätt respektive internationella konventioner ska respekteras.

• Alla asylsökande ska bo i transitcenter

• Asylsökande ska om möjligt bekosta mottagandet själva

• Asylsökandes rättigheter och mottagningsvillkor ska sättas ned till ett minimum

• Beviskraven för asylsökande för att få skydd ska bli högre

• Rätten till tolk och offentligt biträde ska begränsas

• Uppehållstillstånd på grund av hinder för verkställighet ska bara ges om hindret är permanent

• Preskriptionstiden för utvisningsbeslut ska förlängas eller helt tas bort

• Fler sanktioner och tvångsmedel ska införas för att hindra att människor avviker

• Kommuner ska förbjudas att hjälpa papperslösa

• Anhöriginvandring ska begränsas till minsta möjliga enligt EU-rätten

• Försörjningskrav för anhöriga ska skärpas och eventuellt användas även vid förlängning

• Permanenta uppehållstillstånd för skyddsbehövande ska tas bort för alla eller vissa grupper

• Uppehållstillstånd ska återkallas så fort det är möjligt, när det ursprungliga skälet inte finns kvar

• Återkallande av uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov ska underlättas med automatisk procedur eller andra åtgärder

• Återvandring ska stimuleras även bland de som är bosatta

• Kraven för att bli medborgare ska höjas och lojalitetsförklaring eller liknande införas

• Alla tillägg, till exempel för barnfamiljer, ska tas bort från ersättningen för nyanlända under etablering

• Kvalificering ska införas för att få ta del av andra rättigheter som invånare i Sverige, som barnbidrag, föräldrapenning, assistansersättning osv

• Rätten till tolk till exempel i vården ska begränsas

Fler restriktiva förslag finns rörande kvotflyktingar, arbetstillstånd, utvisningar, gränskontroller, övervakning mm. Ett par punkter gäller rättssäkerhet för konvertiter och hbtq-personer. Enstaka förslag är avsedda att förbättra integrationen såsom tillgång till SFI överallt och obligatorisk språkförskola för nyanlända.

Hämta Tidöavtalet