31 maj 2022 - DOMSTOL MÅSTE BEAKTA FUNKTIONSHINDER

Migrationsöverdomstolen tar den 31 maj upp ett mål som rör en döv man som flytt från Al-Shabaab i Somalia. Mannen har utvecklat ett eget teckenspråk som bara hans familj förstår. Av allt att döma har han även andra funktionshinder. Vid asylutredningen närvarade tolkar och teckenspråkstolkar som upprepade gånger påpekade att mannen inte verkade förstå frågorna, att de inte heller förstod vad han försökte uttrycka och att han tycktes härma tolkarna. Trots detta fick mannen avslag med motivering att hans uppgifter varit osammanhängande och motstridiga. Ombudet bad migrationsdomstolen att invänta en utredning som pågick av mannens funktionsnedsättning och att kalla hans syster som vittne. Migrationsdomstolen avslog överklagan utifrån det befintliga materialet utan muntlig förhanding trots att mannens trovärdighet ifrågasatts. Migrationsöverdomstolen underkänner domen och slår fast att migrationsdomstolen inte har utrett saken ”som dess beskaffenhet kräver”.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen: Mål UM 1584-22, MIG 2022:4