20 juli 2019 - DEN TILLFÄLLIGA LAGEN FÖRLÄNGS

Den tillfälliga lagen förlängs så att den ska gälla till och med den 19 juli 2021. En förändring är att alternativt skyddsbehövande “med välgrundade utsikter för att beviljas ett permanent uppehållstillstånd” får rätt till familjeåterförening på samma villkor som flyktingar. En ny regel införs om medborgarskap för vissa personer som fötts i Sverige och är statslösa.

Riksdagen fattade beslutet den 18 juni. Endast Vänsterpartiet röstade emot.

Ett par veckor innan ändringarna träder i kraft publicerar Migrationsverket ett rättsligt ställningstagande (SR 21/2019) om vad “välgrundade utsikter för att beviljas ett permanent uppehållstillstånd” betyder. Enligt Migrationsverket kommer de flesta alternativt skyddsbehövande att omfattas av rätt till familjeåterförening, eftersom skyddsstatusen inte upphör med automatik bara för att ett tillstånd löper ut och det är ovanligt att skyddsbehovet behöver ifrågasättas inom kort tid. De flesta kommer därmed att ha en möjlighet till permanentning efter en viss tid med tidsbegränsat tillstånd.

Migrationsverket påpekar också att familjeåterförening enligt lagens formulering förutsätter att anknytningspersonen har uppehållstillstånd. Därför måste beslut i sådana ärenden fattas under pågående tillstånd, inte i väntan på förlängning.

Se riksdagens samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut