15 september 2020 - DEN PARLAMENTARISKA KOMMITTÉNS FÖRSLAG

Den 15 september 2020 lägger den parlamentariska utredningen fram sina förslag om Sveriges framtida migrationspolitik. Diskussionerna inom kommittén har blivit mycket politiska, kring volymmål och liknande. När förslaget nu läggs fram är det i stor oenighet och med växlande majoriteter för delförslagen. Det stöds dock i huvudsak av regeringspartierna.

Förslagen ligger nära en förlängning av den tillfälliga lagen. Kommittén föreslår att tidsbegränsade tillstånd fortfarande ska vara huvudregel, 3 år för flyktingar, 13 månader för de flesta andra och med möjlighet till förlängning 2 år i taget. För permanent uppehållstillstånd ska enligt förslaget krävas att ett skäl för uppehållstillstånd finns kvar plus villkor om egen försörjning samt språk-, samhällskunskaps- och vandelskrav. Anhöriginvandring ska enligt förslaget tillåtas ungefär som i den tillfälliga lagen, det vill säga att inskränkningarna och försörjningskravet behålls. För förlängning ska det krävas fortsatt anknytning. Synnerligen ömmande omständigheter (humanitära skäl) föreslås åter kunna tillämpas utan krav på att utvisning skulle strida mot ett internationellt åtagande. För barn behöver omständigheterna inte ha “samma allvar och tyngd” som för vuxna. Men grunden “särskilt ömmande omständigheter” för barn föreslås tas bort, dvs även för barn skulle krävas ”synnerligen ömmande omständigheter.

Efter att förslaget gått ut på remiss lägger regeringen fram ett tilläggsförslag som innehåller en möjlighet för personer med tidsbegränsade tillstånd att få återförenas med en blivande make/maka/partner om förhållandet fanns redan i hemlandet. Grunden särskilt ömmande omständigheter föreslås behållas, i vissa speciella fall även för vuxna. Vidare föreslås att tremånadersfristen för att ansöka om uppehållstillstånd för anhöriga till skyddsbehövande utan försörjningskrav ska räknas från ankomsten till Sverige när det gäller kvotflyktingar.

Justitiedepartementet 15 september 2020: Den parlamentariska kommitténs förslag

Justitiedepartementet 4 december 2020: Regeringens kompletterande förslag