1 januari 2020 - BARNKONVENTIONEN INFÖRS I LAG

Efter flera års diskussioner kom regeringen i mars 2018 med en proposition om att FN:s barnkonvention ska inkorporeras i svensk lag. Regeringen föreslog också en vägledning, ett kunskapslyft och ett fortsatt systematiskt transformeringsarbete för att barnkonventionen ska få större genomslag. Till stöd för transformeringsarbetet tillsattes samtidigt en utredare med uppgift att kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med FN:s konvention om barnets rättigheter. Utredningen skulle vara klar i november 2019, strax innan Barnkonventionen skulle bli svensk lag. Utredaren fick dock senare ytterligare ett år på sig.

Riksdagen fattade beslut i enlighet med propositionen den 13 juni 2018. Riksdagen antog också ett tillkännagivande (en uppmaning) till regeringen om att följa upp att konventionen efterlevs och används i enlighet med svensk rätt.

Inkorporeringen av Barnkonventionen i svensk lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Socialdepartementet 2018-03-20: Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

Riksdagen 2018-06-13: Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut

Utrikesdepartementet 2019-11-14: Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter