13 november 2018 - BARNETS BÄSTA AVGÖRANDE I DOM OM FAMILJEÅTERFÖRENING

Enligt den tillfälliga lagen tillåts inte familjeåterförening om familjemedlemmen i Sverige sökte asyl efter den 24 november 2015 och fick uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Detta drabbar många som flytt från kriget i Syrien. Undantag kan enligt lagen göras om det skulle bryta mot ett internationellt åtagande att neka återförening. Den 13 november 2018 beslutar Migrationsöverdomstolen om uppehållstillstånd i ett sådant fall.

Målet gäller en åttaåring som kom till Sverige med släktingar och fick uppehållstillstånd. Föräldrarna och en bror ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning. De fick avslag eftersom åttaåringen sökt asyl efter den 24 november 2015. Migrationsöverdomstolen bedömer om det kan anses proportionerligt att avslå familjeåterförening i förhållande till statens intresse av att minska antalet asylsökande. Dessutom bedöms om tillräcklig hänsyn tagits till barnets bästa. Slutsatsen blir att ett avslag är oproportionerligt. Det står i strid både med artikel 8 i Europakonventionen och Barnkonventionens artikel 3, samt 9 och 10. Domstolen väger in att familjen inte splittras frivilligt, barnets låga ålder och att hans hälsa och utveckling riskerar att skadas enligt läkarintyg. Avgörandet visar hur Barnkonventionen ska användas, vilket kan ha betydelse även för barn som ansöker om återförening med föräldrar.

Hämta domen och ett längre referat av Migrationsverket: Migrationsöverdomstolens avgörande den 13 november 2018 i MIG 2018:20 (mål nr UM 5407-18)