30 juni 2022 - ÅTGÄRDSPAKET FÖR ATT ÖKA ÅTERVÄNDANDET

Fotograf Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Den 30 juni fattar regeringen beslut om ett åtgärdspaket för att öka återvändandet. En del i detta är att en särskild utredare, lagman Anita Linder, får i uppdrag att se över delar av regelverket och föreslå åtgärder i syfte att öka återvändandet.

– För att upprätthålla förtroendet för migrationspolitiken är det avgörande att personer som har fått ett avlägsnandebeslut återvänder så snabbt som möjligt, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman vid en presskonferens.

Utredaren ska bland annat ta ställning till

• om det ska införas en möjlighet att med hjälp av tvång testa en person för bland annat covid-19 för att kunna verkställa ett avlägsnandebeslut

• om Polismyndigheten och Säkerhetspolisen behöver ytterligare befogenheter i arbetet med verkställighet

• om preskriptionstiden för avlägsnandebeslut ska förlängas,

• om ett utökat informationsutbyte mellan myndigheterna behövs för att effektivisera arbetet med verkställighet

• om Migrationsverket ska få ta foton och fingeravtryck i fler fall än i dag för att kunna upptäcka falska identiteter i migrationsprocessen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Hämta utredningsdirektiv från justitiedepartementet, 30 juni 2022: Åtgärder för att stärka återvändande­verksamheten