9 juli 2020 - ÅTGÄRDER FÖR EFFEKTIVARE UTVISNING UTREDS

Den 9 juli uppdrar regeringen åt Statskontoret att ”analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande”. Enligt uppdraget ska Statskontoret fokusera på utvisningar av asylsökande. Regeringen vill se åtgärdsförslag för sådant som samarbete mellan myndigheterna, prioritering, effektivisering och att undvika dubbelarbete. Arbetsfördelningen i stort mellan myndigheterna ingår dock inte.

Bakgrunden till uppdraget är att Riksrevisionen har kommit med en rapport om ”återvändandeverksamheten” som visar på att samordningen är svag och att många ärenden inte leder till utresa.

I november 2020 antar riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att en utredning bör tillsättas om ansvarsfördelningen för återvändandet. I mars 2021 gav regeringen tilläggsdirektiv till Statskontoret om att även se över myndigheternas uppgifter och ansvarsfördelning och överväga en förändring av organisationen.

Justitiedepartementet 30 juni 2020: Riksrevisionens rapport

Justitiedepartementet 9 juli 2020: Uppdrag till Statskontoret

Riksdagen 11 november 2020: Riksdagens uppmaning till regeringen

Justitiedepartementet 30 mars 2021: Tilläggsdirektiv till Statskontoret