KONSEKVENSER - ÄRENDEN OM VÄNTETID ÖVERHOPAR DOMSTOLARNA

Regeln som infördes i förvaltningslagen 2018 om att den sökande ska kunna begära handläggning om det dröjt mer än en viss tid blev mycket uppskattad. Allt fler kom att utnyttja möjligheten. Men när Migrationsverket inte klarade att minska handläggningstiderna fick allt fler avslag på sin begäran – och allt fler har överklagat. Medborgarskapsärenden sticker ut, men överklaganden förekommer i alla typer av ärenden.

Även om en domstol ålagt Migrationsverket att handlägga snarast möjligt så är det inte alltid Migrationsverket klarar av det. JO kritiserar några sådana fall år 2020.

Tre år efter att regeln infördes har handläggningstiderna ökat även i domstolarna, just på grund av alla överklaganden. En lagman vid förvaltningsrätten i Malmö berättar för Sveriges Radio att de under två år fått in ca 50.000 sådana överklaganden i medborgarskapsärenden och räknar med 40.000 bara under 2021. Anhopningen påverkar även andra ärenden.

JO får in åtskilliga klagomål om Migrationsverkets handläggningstider i sig, bortsett från vad överklaganden leder till. Men JO har länge avstått från att ta upp dessa klagomål, eftersom tidigare granskningar har landat i att den stora mängden asylansökningar 2015 var ett legitimt skäl för fördröjningarna. Men 2021 konstaterar JO att händelserna 2015 inte längre kan ursäkta långa handläggningstider. En större granskning av flera olika slags ärenden ledde till att JO kritiserar Migrationsverket för långsam handläggning i samtliga granskade ärenden och för passivitet under handläggningen i de flesta av ärendena.

JO 20 oktober 2020: Kritik mot Migrationsverket för att inte ha prioriterat tre ärenden efter en dröjsmålstalan när en domstol förelagt verket att avgöra ärendena snarast möjligt (pdf-fil)

Sveriges Radio 12 juli 2021: Tiotusentals oväntade överklaganden efter ny lag

JO 21 januari 2021: Långa handläggningstider hos Migrationsverket