1 december 2017 - ARBETSTILLSTÅND FÅR BEHÅLLAS VID MINDRE FEL

Från 1 december 2017 får Migrationsverket rätt att avstå från att återkalla arbetstillstånd när anställningen inte har uppfyllt kraven, förutsatt att bristerna är små och arbetsgivaren på eget initiativ rättat till dem. Senare i december kommer också ett departementsförslag som regeringen framställt efter ett tillkännagivande från riksdagen i november. Regeringen föreslår att uppehållstillstånd för arbete inte heller behöver återkallas om arbetsgivare omedvetet begått mindre fel, även om rättelse inte skedde förrän tillståndet löpt ut eller felet påtalats av Migrationsverket. Detta förslag gick dock inte till lagstiftning i denna vända.

Strax efter att lagändringen trätt i kraft behandlade Migrationsöverdomstolen två ärenden om förlängning av arbetstillstånd. Det ena, MIG 2017:24, gällde en person som under en början av den första tillståndstiden hade saknat pensions- och sjukförsäkring. Det andra, MIG 2017:25, rörde en person som under en del av sin första tillståndstid hade haft för låg lön. Felen hade rättats och Migrationsöverdomstolen framhöll att en helhetsbedömning ska göras. Båda personerna beviljades fortsatt arbetstillstånd eftersom villkoren var uppfyllda vid en helhetsbedömning. Ytterligare en dom, 2018:12, där en helhetsbedömning läkte mindre felaktigheter kom den 15 maj 2018.

Riksdagen den 15 november 2017: Samlingssida med betänkande, riksdagsdebatt, omröstningar och beslut

Migrationsverkets referat av domarna med länkar till kammarrättens referat: MIG 2017:24 (mål nr UM-1350), MIG 2017:25 (mål nr UM-10747) samt MIG 2018:12 (mål nr UM 2239-17)