10 april 2018 - 18-ÅRING UTAN KONTAKTER I AFGHANISTAN KAN UTVISAS

Den 10 april behandlar Migrationsöverdomstolen ett ärende om en ung man från Afghanistan som fyllt 18. Han är född och uppvuxen i Iran och har varken föräldrar eller några andra anhöriga i Afghanistan. Han kan inte heller något om landet. Åldern är oklar men i varje fall är han nu över 18 år. Migrationsöverdomstolen har tidigare bedömt att ett barn utan vårdnadshavare som saknar nätverk i Afghanistan och är uppvuxen utanför landet har rätt till uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Detta eftersom barnet kommer att vara särskilt utsatt för våld och riskerar barnarbete, rekrytering, människohandel eller liknande. Migrationsöverdomstolen skriver att det i exceptionella fall kan finnas anledning att jämställa en person som är 18 år eller något äldre med ett barn, men sådana skäl finns inte i det här fallet. Domen innebär att han utvisas till Afghanistan.

Någon månad senare publicerar Migrationsverket ett ställningstagande som går igenom i vilka situationer det kan bli aktuellt att återkalla flyktingstatus eller alternativ skyddsstatus, och i vilka situationer detta även kan leda till indraget uppehållstillstånd. Grundprincipen är att det måste finnas någon anledning att inleda en utredning om saken, men eftersom tillstånden numera är tidsbegränsade, kommer frågan om återkallelse ändå att väckas när det är dags för förlängning. Om hotet mot personen inte längre föreligger kan statusen omprövas. En kategori som Migrationsverket nämner som exempel på detta är just personer från Afghanistan som fick status som alternativt skyddsbehövande på grund av barnrelaterade skäl men som sedan dess blivit vuxna. Detta innebär att även de som fått alternativ skyddsstatus som ensamkommande barn riskerar utvisning när det är dags för förlängning.

Läs Migrationsverkets referat, med länk till domen: Migrationsöverdomstolens avgörande den 10 april 2018 i MIG 2018:6 (mål nr UM 14311-17)